Loading...

Saturday, January 14, 2017

79.Breaking Dharma PART 78

Breaking Dharma PART 78...!!!
....


ตอน ปฏิบัติการโยคะ ระดับห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์ฟิสิกค์


โลกที่เราอาศัยอยู่นี้
เป็น คอนตินิวอัมสี่มิติ ของอวกาศและกาล
(A Four-Dimensional Space-Time Continuum)
... ... ...
คอนตินิวอัม หมายถึงอะไรอย่างหนึ่งซึ่งมีความต่อเนื่องกัน
เช่น ไม้บรรทัด เป็น คอนตินิวอัมหนึ่งมิติของอวกาศ
(a one-dimensional space continuumm)
... ... ...
ในช่วงเวลาอันสั้นที่มนุษย์ได้ครอบครองโลกนี้
มนุษย์ได้จัดลำดับเหตุการณ์ต่างๆขึ้นในจิตของเขา
โดยกำหนดเป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
โดยยึดตัวของเขาเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่าง
แต่..
เอกภพมิได้เพียงแต่ปรากฏอยู่ในสายธารแห่งความนึกคิด
ของมนุษย์เท่านั้น โลกแห่งวัตถุนี้ มีอยู่จริง
และความล้ำลึกของเอกภพนั้น
จะเข้าใจได้ ก็ด้วยสติปัญญาอันสูงส่งเท่านั้น

เรา จำเป็นที่จะต้องเข้าใจเรื่อง..
คอนตินิวอัม ๔ มิติ ของอวกาศก่อน
จึงจะสามารถเข้าใจความหมายของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปได้
และ..
จึงจะเข้าใจได้ถึงเรื่องเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง ที่เรามองไม่เห็น
แต่เป็นตัวยึดเหนี่ยวสิ่งต่างๆในเอกภพเข้าไว้ด้วยกัน
และกำหนดรูปร่าง และขนาดของเอกภพ.


จาก บทที่ ๙ เอกภพและ ดร.ไอน์สไตน์
The Universe and Dr.Einstein by Lincoln Barnett,1962
อะไรคือ สติปัญญาอันสูงส่งเพื่อการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ
ตามที่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าแห่งคริสตศตวรรษที่ 20 นี้ได้กล่าวถึงไว้?

ขยายนัยโดยการเปรียบเทียบ (สัมพัทธ์) ;

พระพุทธศาสนาเรียก ความต่อเนื่องว่า "สังขตะ (Sankhata)"
เรียกการไหลเลื่อนของความต่อเนื่องว่า "อิทัปปัจจยตา...Idappaccayata"
สังขตะ..เป็นที่มาของ "สังขาร"
อิทัปปัจจยตา..มีศัพท์เทคนิคเรียกเป็นการเฉพาะขณะปฏิบัติการโยคะเพื่อค้นพบและพิสูจน์ว่า
* ปฏิจจสมุปปาท (Paticcasamuppad) *...เป็นข่ายใยสืบเนื่องของ 
เหตุเกิดแห่งทุกข์ (ทุกขสมุทัย..Dukkhasamudaya) ด้วย...
และเป็น เหตุการณ์กำเนิดเวลาสนามเวลา (อัทธานปัญหา มิลินทปัญหา) ด้วย

ฉะนั้น..
สิ่งที่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าแห่งคริสตศตวรรษ 20 กล่าวถึงนี้..
คอนตินิวอัม ก็คือ สังขตธรรม มีศัพท์เทคนิคเฉพาะว่า "อิทัปปัจจยตา"
และเป็นเหตุการณ์ที่ต้องค้นพบเพื่อการพิสูจน์
ในห้องปฏิบัติการโยคะฝ่ายพุทธที่ชื่อ "ปฏิจจสุมุปปาท"
อวกาศ ที่รองรับลำดับเหตุการณ์ พระพุทธศาสนาพิสูจน์โดยยกระดับจิต
สู่อรูปฌานขั้นที่ ๑ เรียกว่า อากาสานัญจายตนะ (อายตนะ คือการสัมผัสเห็นความว่างที่เรียกว่า อากาส สันสกฤตเรียก อวกาศ)
สู่อรูปฌานขั้นที่ ๒ เรียกว่า วิญญาณัญจายตนะ (อายตนะ คือการสัมผัสเห็น วิญญาณ...คือจิต ผู้ลำดับเหตุการณ์)
!!! !!! !!!
การปรากฏของ อรูปฌาน ๒ ขั้นข้างต้นเพื่อการค้นพบและพิสูจน์
ของพระพุทธศาสนานี้...มี คำจำกัดความอยู่ใน มหาเวทัลลสูตร
(บทสนทนาระหว่าท่านพระมหาโกฏฐิตะกับพระท่านสารีบุตร)
ว่า...
"บุคคลควรนำอะไรไป ด้วยมโนวิญญาณ
อันบริสุทธิ์ อันแยกจากอินทรีย์ ๕ แล้ว ?"
(ท่านพระสารีบุตรตอบว่า อากาสานัญจายตนะ...ฯลฯ)


อธิบาย ;

บุคคล หมายถึง ผู้ปฏิบัติการโยคะ (พระโยคาจาร)

มโนวิญญาณอันบริสุทธิ์ หมายถึง จิต (พลวัตที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการทำงานของหัวใจ) 
ที่เป็นอิสระไปจากข้อมูลประสบการณ์ทางอายตนะที่สมองบันทึกไว้ทั้งหมด

อินทรีย์ ๕ หมายถึง ระบบอายตนะประสาททั้ง ๕ คือ 
ตา (จักขุนทรีย์)  หู (โสตินทรีย์)  จมูก (ฆานินทรีย์)  ลิ้น (ชิวหินทรีย์)  และกาย (กายินทรีย์)
ที่มาของ การฝึกพัฒนาอายตนะชั้นสูงมีลำดับมาจาก..

ศีล > สันโดษฐ์ > อินทรีย์สังวร (เริ่มแยกให้เป็นอิสระ) 

โภชเนมัตตัญญุตา (ควบคุมการย่อยอาหารไม่ให้เหลือกาก) 

ชาคริยานุโยค (ตามประการการตื่นด้วยสติให้ต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืน) 

โยนิโสมนสิการ (กำหนดเทคนิคเพื่อพัฒนาการและใช้พัฒนาการชั้นสูงของจิตที่ฝึก) 

วิเวก (วิเวกสุข เป็น นิพพานขั้นที่ ๒ จาก เนกขัมมสุข ที่เป็น นิพพาน ขั้นที่ ๑ หรือเมื่อยังไม่เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ 
ก็คือ สมาธิระยะสุดท้ายของทุติยรูปฌาน  แหล่งกำเนิดของ "อาภัสสรพรหม" ...ต้นกำเนิดของมนุษย์ตามการค้นพบของ
พระพุทธศาสนา)


ข้อสังเกต ;

โภชเนมัตตัญญุตา คือขั้นการควบคุมการย่อยอาหารถึงระดับ ควบคุมกระบวนการเผาผลาญภายในเซลล์ (metabolism) ด้วย 
ที่พระพุทธเจ้ากระทำไว้เป็นตัวอย่าง คือการรับอาหาร..ข้าวมธุปายาส จากนางสุชาดา ก่อนตรัสรู้ 
แล้วได้ควบคุมการย่อยของอาหาร คือข้าวมธุปายาส ๔๙ ก้อน ให้ย่อยเลี้ยงร่างกายวันละก้อน 
ตอนที่พระพุทธองค์กำลังเสวยวิมุตติสุข ต่อเนื่อง ๔๙ วัน โดยไม่ต้องฉันอาหารอีกเลย
และ รูปฌานขั้นที่ ๑ (ปฐมฌาน) ที่พระพุทธองค์แสดงไว้เป็นตัวอย่างถึงอานุภาพฌาน ได้แก่
ตอนเป็นราชกุมารอายุ ๗ ขวบขณะดูพิธีแรกนาขวัญ สามารถใช้สมาธิล็อคเวลาและร่มเงาต้นหว้าไว้ได้...

นี้คือ โครงงานปฏิบัติธรรมระดับปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์ฟิสิคส์
โดยเปรียบเทียบ...สาระของพระพุทธศาสนา ก้าวหน้าและยิ่งใหญ่
ไม่ใช่เรื่องที่พวกเสรีชนประเภท Agnotics ที่ไร้ความรู้ต่อการเรียนรู้ของปราชญ์โบราณ
จะมาเผยอแตะต้องอย่างโง่ๆและอย่างหน้าด้านๆคำเตือน..
อย่าบิดเบือน และคอร์รัปชั่นธรรมด้วยความมักง่าย
อย่างที่กำลังกระทำกันอยู่...
พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาของผู้มีปัญญา
และละอายต่อการละเมิดทั้งหลาย ครับ.


Atthanij Pokkasap
9:19 น.แรม ๓ค่ำ เดือน ๓
เสาร์ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗
...ผู้วิเศษ (บุคคลในฌานวิสัย) มีขั้นตอนชัดเจน  ท่านจึงเรียกคำสอนของท่านว่า..
อนุสาสนีปาฏิหาริย์...ที่ท้าให้ทุกคนเข้ามาดู เข้ามาพิสูจน์ ศึกษาให้ถึงก่อนแล้วค่อยมาแตะพระศาสนา....

...ควบคุมแรงโน้มถ่วงดวงดาวเอา โพล่าร์วอร์เท็กซ์ เข้าอิเควเตอร์...รับรองตายหมู่เป็นล้าน...เป็นตุ๊กตาน้ำแข็งกรอบ อร่อย.


                                                                                 ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
  
  


* Story & Photos by  Atthanij Pokkasap

No comments: