Loading...

Friday, January 13, 2017

68.Breaking Dharma PART 67

Breaking Dharma PART 67...!!!
....


ตอน การทำตนให้ลำบากเพื่อกำจัดความชั่วช้าทั้งหลาย
เป็นหน้าที่โดยตรง ของผู้ปฏิบัติธรรม


คำสอนของพระศาสดา
ย่อมงอกงามโอชา แก่สาวกผู้มีศรัทธา
ผู้หยั่งลงในคำสอน ของพระศาสดาแล้วประพฤติ
ด้วยตั้งใจว่า
เนื้อและเลือดในสรีระของเรา จงเหือดแห้งไป
จะเหลือแต่หนัง เอ็น และกระดูกก็ตามที
เมื่อเรายังไม่บรรลุถึงอิฏฐผลที่พึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ
ด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้ว
จักคลายความเพียรนั้นเสีย จักไม่มีเลย
... ... ...
เมื่อเธอตั้งตนเพื่อความลำบากอยู่
อกุศลธรรมย่อมเสื่อม
กุศลธรรมย่อมเจริญ
เมื่อประโยชน์นั้นของเธอสำเร็จแล้ว
สมัยต่อมา ก็ไม่ต้องตั้งตนเพื่อความลำบากได้
อย่างนี้ ชื่อว่า ความเพียรมีผล
... ... ...


จาก กีฏาคิริสูตร มัชฌิมปัณณาสก์ มัชฌิมนิกาย
ไตรปิฎก สยามรัฐ เล่ม ๑๓/๔๕


(เป็นเรื่องการขับ พระอัสสชิ และพระสุนัปปุพพะ ๒ ใน พระกลุ่ม ๖...ฉัพพัคคีย์ ผู้สร้างวัดเป็นผับแห่งความรื่นเริงบรรเทิงสถาน  
มีการดักเชิญผู้เดินทางผ่านไปมาด้วยการคล้องพวงมาลัยให้เข้าไปเต้นร้องรำทำกินอย่างเพลิดเพลินสนุกสนาน ครึกครื้น
ทั้งกลางวันและกลางคืน ณ กีฏาคิริชนบท ห่างจากพระนครสาวัตถีไป ๓๐ โยชน์    พระพุทธเจ้าต้องส่ง อัครสาวกทั้ง ๒ องค์ 
ซึ่งเป็น อุปัชฌาย์ของพระอัสสชิ และพระสุนัปปุพพะ   เดินทางมาขับไล่ ให้ออกจากสถานที่ และจากพระศาสนา   
แล้วพระศาสดาก็เสด็จตามมาโปรดพระและญาติโยมที่หลงผิดที่หลงเชื่ออยู่ในคำสอนของอลัชชี ทั้ง ๒ รูปนั้น)


พระสูตรใหญ่นี้สอนให้รู้ว่า...
การยอมเหนื่อย ยอมเจ็บตัว
เป็นมาตรฐานของฝ่าย ธรรมะ ครับ
ขอความเจริญในธรรมอันยิ่งใหญ่ ตามประสบการณ์แห่งการค้นพบของพระพุทธศาสนา จงบังเกิดมีแด่ทุกท่าน
ขอให้ความจริงใจอันบริสุทธิ์เป็นเกราะคุ้มกันภัยให้ทุกท่านพ้นจากอุบาทวภัยของพวกพาลชนทั้งหลาย เทอญ


Atthanij Pokkasap อธิษฐาน
04:48 น.ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑
ศุกร์ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖...ที่น่ารำคาญ คือ  
พวกโลกสวยสมองฝ่อในกรงที่เห่าหอนลั่นเฟซสนั่นเน็ต....มีมากเหลือเกิน

...สัตว์สังคมที่ไร้คุณภาพ
                                                                                                      ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
  
  


* Story & Photos by  Atthanij Pokkasap

No comments: