Loading...

Monday, January 9, 2017

50.Breaking Dharma PART 49

Breaking Dharma PART 49...!!!
....
ปุจฉา ;
โยมใส่บาตรพระ พระเลว แล้วโยมปกป้อง
เข้าข้างพระ จะเกิดอะไรขึ้น ??!

วิสัชนา ;
เปรต ทั้งสองฝ่าย โยมเป็นเปรตใหญ่
พระเป็นเปรต บริวารของเปรตใหญ่ !!!

คติกรรมที่เกิดแล้วใน พระมหาโมคคัลลานะ เปิดประตูนรก ดังนี้ ;


ท่านพระมหาโมคคัลลานเถระได้ถามเปรตตนหนึ่งว่า
(๑๒๘) ท่านเป็นใครหนอ โผล่ขึ้นมาจากหลุมคูถให้เราเห็นเช่นนี้
ท่านร้องครวญครางอื้ออึงไปทำไมเล่า ท่านมีการงานอันลามกเป็นแน่ ?

เปรตนั้นตอบว่า
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นเปรตเสวยทุกข์เกิดในยมโลก
เพราะได้ทำกรรมลามกไว้ จึงไปจากโลกนี้ สู่เปตโลก

ท่านพระมหาโมคคัลลานเถระถามว่า
ท่านทำกรรมชั่ว อะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจ หรือ
เพราะผลแห่งกรรมอะไร ท่านจึงได้ประสบทุกข์เช่นนี้

เปรตนั้นตอบว่า
ชาติก่อน มีภิกษุรูปหนึ่งเป็นเจ้าอาวาส อยู่ในอาวาสของข้าพเจ้า
ท่านมีปกติริษยา ตระหนี่ตระกูล มีใจกระด้าง มักด่าบริภาษ
ให้ยกโทษภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายที่เรือนข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าฟังคำของภิกษุนั้นแล้ว ได้ด่าภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายแล้ว
เพราะผลแห่งกรรมนั้น ข้าพเจ้าจึงไปจากโลกนี้ สู่เปตโลก

ท่านพระมหาโมคคัลลานเถระ ถามต่อว่า
ภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลของท่าน ไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียม
เป็นคนปัญญาทราม ทำลายขันธ์ ละไปแล้ว ไปสู่คติไหนหนอ?

เปรตนั้นตอบว่า
ข้าพเจ้า ยืนอยู่บนศรีษะของภิกษุผู้มีกรรมอันลามกนั้น
ภิกษุผู้ตระกูลข้าพเจ้าใส่บาตร ไปเกิดเป็นบริวารของข้าพเจ้า
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ชนเหล่าอื่น ถ่ายมูตร ถ่ายคูถลงในเว็จนี้
มูตร คูถนั้น เป็นอาหารของข้าพเจ้า
และข้าพเจ้ากินมูตร คูถนั้นแล้ว ถ่ายมูตรถ่ายคูถใดลงไป
ภิกษุผู้ตระกูลข้าพเจ้าใส่บาตร ก็เลี้ยงชีพด้วยมูตร คูถ
ที่ข้าพเจ้าถ่ายแล้วนั้น ฯ


จาก คูถขาทิกเปตวัตถุ ที่ ๑ ว่าด้วยบุพพกรรมของเปรตกินคูถ ที่ ๑
เปตวัตถุ  ขุททกนิกาย  ไตรปิฎก สยามรัฐ เล่ม ๒๖/๔๕.


Atthanij Pokkasap ถ่ายทอดจากพระบาลี
20:25 น.ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑๑ วัน อาทิตย์ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖


หมายเหตุผู้ถ่ายทอด ๑ ลักษณะองคาพยพเปรต ขึ้นกับลักษณะคำด่า
เช่นเมื่อด่าว่า พระอาคันตุกะ (เกรงว่ามาแย่งลาภสักการะ) ว่า ไอ้เหี้ย
ก็จะเกิดเป็นเปรตในร่าง เหี้ย ด้วย เป็นต้น

หมายเหตุผู้ถ่ายทอด ๒ ; พระบาลี หรือพระไตรปิฎก เป็นสัญลักษณ์ของพระธรรม 
เหมือนพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธ 
และภิกษุเป็นสัญลักษณ์ของพระสงฆ์
มันผู้ไม่เคารพสัญลักษณ์ของพระพุทธก็ดี  พระธรรมก็ดี  ก็ไม่ควรเคารพพระสงฆ์ และก็ไม่ควรกล่าวถึงธรรมใดๆของพระศาสดาด้วย   ขืนกระทำ มันก็ได้เป็นเปรตตั้งแต่ยังไม่ละโลกนี้
(มนุสสเปโต..เปรตในคราบร่างมนุษย์)...เปิดประตูนรก เผยโฉมหน้า สมาชิกชาวเปตโลก....!!!
อาหารการกิน และรูปลักษณ์ของเปรต ขึ้นอยู่กับ คำที่ด่าหรือนินทา...ที่เปรตใช้ ตอนเป็นมนุษย์ นะครับ.

...ผลแห่ง วจีกรรมทุจริต..(วจีกรรม มี ๔)
๑.มุสาวาท- พูดโกหก พูดเท็จ
๒.ปิสุณาวาจา- พูดส่อเสียด พุดให้เกิดการแตกแยก
๓.ผรุสวาจา - พูดคำหยาบ คำสบถ
๔.สัมผัปปลาปะ - เพ้อเจ้อ...

ปิสุณาวจา เป็นปฐมกรรมนำไปสู่ เปรต อสุรกาย ที่มีปากกับตูดเป็นอันเดียวกันอยู่บนกระหม่อม.

                                                                                      ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

  


* Story & Photos by  Atthanij Pokkasap

No comments: