Loading...

Sunday, January 15, 2017

83.Breaking Dharma PART 82

Breaking Dharma PART 82...!!!
....


วัน พฤหัสบดี ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗
เช้า ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๔


กำเนิด สูตร "อานาปานสติสมาธิ" ตอนที่ ๑สถานที่กำเนิด ;

กูฏาคารศาลา วัดป่ามหาวัน ริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา
แขวงเขตพระนครเวสาลี แคว้นวัชชี


ต้นเรื่อง, ที่มาของกำเนิด ;

พระพุทธเจ้าประสงค์ปลีกออกเร้น อยู่พระองค์เดียว เป็นเวลา ๑๕ วัน  ก่อนปลีกออกเร้น ได้แสดง อสุภกรรมฐาน 
และ อสุภสมาบัติ แก่ภิกษุทั้งหลายในแขวงเขตพระนครเวสาลีนำไปประกอบความเพียร

ภิกษุทั้งหลายเมื่อได้วิชาอสุภกรรมฐาน และอสุภสมาบัติอันพระศาสดาถ่ายทอดให้แล้ว  ต่างพากันนำไปปฏิบัติประกอบ
ความเพียรอย่างมุ่งมั่น    
ในระหว่างการปฏิบัติประกอบความเพียร  ได้เกิดความอึดอัด รังเกียจความมีความเป็นในสรีระร่างกายของตน  
จึงพากันปลงชีวิตตนเองบ้าง  ให้ภิกษุด้วยกันปลงให้บ้าง  ไหว้วานมนุษย์ผู้รับใช้ภิกษุที่เรียกว่า 
มิคลัณฑิกสมณกุตตกะ (Migalandikasamanakuttaka..บุรุษโล้น มีปอยผมเป็นจุกเล็กๆท้ายศรีษะ
เปลือยกายท่อนบน นุ่งผ้านักบวชผืนเดียว..ต้นกำเนิด "ตาเถน") ปลงชีวิตให้บ้าง

ซึ่ง มิคลัณฑิกสมณกุตตกะ ก็รับจ้างภิกษุทั้งหลายโดยได้บาตร ได้จีวรเป็นค่าจ้าง  
ปลงชีวิตภิกษุ ทุกวัน วันละ ๑ รูป จนถึงวันละ ๖๐ รูป กระทำอยู่หลายวัน   
จนมีวันหนึ่งขณะนำมีดดาบไปชำระล้างคาบเลือดที่ริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา 
ด้วยความไม่สบายใจ..ได้ปรากฎมารแปลงร่างเดินมาบนผิวน้ำ จากกลางแม่น้ำวัคคุมุทานั้น กล่าวอย่างรู้ใจว่า
"บุรุษเอย ท่านทำดีแล้ว ท่านทำดีแล้ว...ท่านได้ช่วยให้ภิกษุที่ไม่มีกำลังส่งตนให้หลุดพ้นได้หลุดพ้น.. ความดีย่อมเป็นของท่าน"

คำชื่นชมของมารแปลง  ทำให้ มิคลัณฑิกสมณกุตตกะ ได้รับจ้างภิกษุทั้งหลายปลงชีวิตภิกษุต่อไปเป็นจำนวนมาก
เมื่อครบวาระ ๑๕ วัน พระพุทธเจ้าเสด็จออกจากการปลีกออกเร้น  สังเกตุเห็นภิกษุมีจำนวนบางตาผิดปกติ  
จึงตรัสถามพระอานนท์ว่า
"อานนท์!
เหตุไฉนหนอ ภิกษุสงฆ์จึงดูเหมือนน้อยไป?"

ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า
"จริงอย่างนั้นพระเจ้าข้า
เพราะพระองค์ทรงแสดงอสุภกถา
ทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภกัมมัฏฐาน
ทรงสรรเสริญคุณแห่งการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน
ทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภสมาบัติเนืองๆ
โดยอเนกปริยายแก่ภิกษุทั้งหลาย
...ฯลฯ..ภิกษุทั้งหลายจึงพากันประกอบความเพียร
ในการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน หลายอย่างหลายกระบวน
เธอเหล่านั้น อึดอัด ระอา เกลียดชังร่างกายตน..
ฉะนั้น จึงปลงชีวิตตนเองบ้าง
วานกันและกันให้ปลงชีวิตบ้าง
บางเหล่าก็เข้าไปหามิคลัณฑิกสมณกุตตกะให้ปลงชีวิตบ้าง
ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาส
ภิกษุสงฆ์นี้จะพึงดำรงตนอยู่ในพระอรหัตตผลด้วยปริยายใด
ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงตรัสบอกปริยายอื่นนั้นเถิด
พระเจ้าข้า"

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
"อานนท์!
ถ้าเช่นนั้น เธอจงเผดียงภิกษุ
ที่อาศัยอยู่ในแขวงเขตพระนครเวสาลีทั้งหมด
ให้มาประชุมกัน ณ อุปัฏฐานศาลาเถิด"


นี่คือต้นเรื่อง...ต้นกำเนิดของ..
อานาปานสติสมาธิ
.. ปฏิบัติการโยคะเพื่อแก้ปัญหาความเบื่อหน่าย อึดอัดท้อแท้
ขณะปฏิบัติการโยคะในระหว่างที่ยังไม่บรรลุธรรม !!!

(จบ ตอนที่ ๑)


Atthanij Pokkasap อัญเชิญมาบอกเล่าถ่ายทอด

...อย่ามาอ้างกาลามสูตรขณะที่ยังไม่รู้ว่าธรรม คืออะไร ปฏิบัติที่ไหน อย่างไร เพื่ออะไร......เมื่อมีความผูกพันอย่างมุ่งมั่นจริงใจในปฏิบัติการโยคะของพระพุทธศาสนาด้วยชีวิตแล้ว...
ไม่ว่าจะตายอย่างไร..ล้วนคุ้มค่าและตกต่ำได้ยาก ครับ
ส่วนนัยะของปฏิบัติการโยคะ ที่กล่าวว่า อสุภกัมมัฏฐานในหลายกระบวน มีแน่นอน  ข้อมูลมหาศาลด้วย...ผมขยักไว้เอง 
ซึ่งก็เกี่ยวพันกับ คุณ และโทษแห่งกามคุณ อันเป็นอเนกปริยาย...ที่ท่านชอบสรุปไว้ในหลายๆแห่ง...ความรู้ผมจึงเปี่ยมด้วย
ความมีชีวิตชีวา...หลากหลายเกินกว่าพระนักการศึกษาทั้งหลายจะรู้...ขอขยักไว้ครับ...
ตอนนี้เราจะเอาเฉพาะสาระแห่ง...อานาปานสติสมาธิ ฉีกกระชากการมั่ว
และพูดเอาเองของพวกไร้ปัญญา หรือ บอด ๑๐ ตระกูล พอ!!!...ในทางประวัติศาสตร์ แสดงถึง...

(๑) การทุ่มเทความเป็นพุทธศาสนิกชนของชาวพระนครเวสาลี แห่งวัชชี ที่เรียกว่า พวกวัชชีบุตร  มีเป็นจำนวนมหาศาลและจริงจังกว่าชาวพระนครในแคว้นต่างๆทั้งหมดในสมัยพุทธกาล...

(๒) โดยเฉพาะเจ้าชายเจ้าหญิง (ราชภิกษุ) ๘ ราชวงศ์ผู้นำสังคมการเมืองการปกครองแห่งแคว้นวัชชี

(๓) ผู้นำกองกำลังรบแคว้นวัชชีหายไปเป็นจำนวนมาก   นอกจากการตายหมู่ครั้งใหญ่โดยธนุรเวทของเจ้าชายพันธุละมัลละบุตรมหาเสนาบดีแห่งแคว้นโกศลแล้ว..ก็ปฏิบัติการโยคะในพระพุทธศาสนานี่เองที่มีส่วนอย่างสำคัญ ต่อการอยู่รอดและล่มสลายของแคว้นวัชชี

(๔) ปัจฉิมทัศนาการ..ที่เกิดพระพุทธรูปปาง "นาคาวโลก" บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ ผูกพันอย่างลึกซึ้งระหว่างพระพุทธเจ้า
กับชาวพระนครเวสาลีแคว้นวัชชี

(๕) ความลับของการสร้างสังคมอาณาจักรเกิดใหม่ที่เกรียงไกรที่พระพุทธศาสนาถ่ายทอดให้อารยันผู้สร้างแคว้นวัชชี  ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหามหันตภัยราชธานีที่เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด (ภัย ๓) ที่เมื่อราชภิกษุชาวเวสาลีลี้ภัยไปอยู่ตอนเหนือของ
ลุ่มแม่น้ำสินธุและเอเชียกลางก่อให้เกิดความรุ่งเรืองของภาษาสันสกฤต และความเป็นสากลของพระพุทธศาสนา

(๖) ราชอาณาจักรสยามที่ให้กำเนิดคำว่า "ร่มพระบรมโพธิสมภาร" คือทายาทสายตรงของคติพระพุทธศาสนา
แห่งกลุ่มราชภิกษุแห่งแคว้นวัชชี....!!!!
(เพราะเมื่อเทียบกับศรีลังกาแล้ว ศรีลังการไม่มีคำว่า "ร่มพระบรมโพธิสมภาร")
ฯลฯ
                                                                                                        ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
   
  


* Story & Photos by  Atthanij Pokkasap

No comments: