Loading...

Saturday, January 14, 2017

73.Breaking Dharma PART 72

Breaking Dharma PART 72...!!!
....


18:00 น.แรม ๔ ค่ำ เดือนอ้าย
เสาร์ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ตอน ....
จากสัตว์เดรัจฉาน สู่เทวะ แล้วสุ่จะมาสู่ความเป็นพระพุทธเจ้า
ในชั่วเวลาเพียง ๓ ชาติ รู้จักเค้าไว้ ไม่เสียหลาย...


สมัยพุทธกาล...
มีนกเค้าแมวตัวหนึ่ง อาศัยอยู่ที่โพรงต้นไม้ ณ เชิงเขาเวทิยกะ
ในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเสด็จไปบิณฑบาต
โดยมีภิกษุสงฆ์ตามเสด็จเบื้องพระปฤษฎางค์เป็นหมู่ใหญ่
นกเค้าแมวตัวนี้ได้เห็นภาพพระผู้มีพระภาค
เสด็จนำพระภิกษุทั้งหลายออกบิณฑบาต
จึงบินจากต้นไม้ตามไปส่งบิณฑบาตด้วย

เมื่อถึงบ้านศรัทธาญาติโยมก็เฝ้ารอจนพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์
กระทำภิกขาจารและภัตตกิจแล้ว เสด็จออกมาจากบ้านศรัทธา
นกเค้าแมวก็บินตามมาส่งเสด็จจนถึงเขาเวทิยกบรรพต
ซึ่งเป็นสถานที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ร่วมกับพระสาวกทั้งหลาย
น้อมปีก ประนมนมัสการ แล้วก็กลับคืนสู่รัง
ทำอยู่อย่างนี้ ประจำ จนกระทั่ง...

วันหนึ่ง ...
พระผู้มีพระภาคเสด็จภิกขาจารกับภิกษุสงฆ์เป็นอันมาก
เข้าไปบิณฑบาตในตำบลบ้านศรัทธาแล้วกลับออกมา
นกเค้าแมวตัวนี้บินลงสู่พื้นใช้เท้าก้าวตามเสด็จไป
กระทั่งถึง วิหารที่ประทับ ณ เวทิยกะบรรพต
หน้าปากถ้ำ เป็นลานกว้าง

พระผู้มีพระภาคทรงประทับนั่งอยู่ท่ามกลางหมู่ภิกษุสงฆ์สาวก
ณ ลานหน้าปากถ้ำ
มีเหล่าพระสาวกนั่งล้อมประหนึ่งหมู่ดาวล้อมเดือน
เป็นภาพความสงบเงียบที่สง่างามยิ่งนัก
นกเค้าแม้วได้ซบศรีษะตนลงใต้ปีกทำนมัสการอยู่ตรงพระพักตร์
แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดา และเบื้องหน้าท่ามกลาง
ภิกษุสงฆ์สาวก

สมเด็จพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นดังนั้น
จึงทรงแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏเพื่อจะตรัสธรรมเทศนา
ท่านพระอานนท์เถระเห็นพระศาสดาแย้ม จึงประณมพระหัตถ์
กราบทูลเหตุแห่งการแย้มพระโอษฐ์นั้น
พระบรมศาสดา จึงตรัสถาม ท่านพระอานนท์ว่า
"อานนท์ เธอเห็น กิริยาของนกเค้าแมว นี้หรือไม่?"

"เห็น พระเจ้าข้า"
พระอานนท์กราบทูล
พระบรมศาสดา จึงตรัสว่า
"อานนท์ นกเค้าแมวตัวนี้
อนาคตจักได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง
ทรงนามว่า *โสมนัสสปัจเจกพุทธ *
ด้วยเหตุเพราะมีจิตศรัทธาเลื่อมใสทั้งมีจิตรักใคร่
ในเราและภิกษุสงฆ์ทั้งหมดในที่นี้"
ตรัสเสร็จแล้ว ก็ได้เสด็จเข้าไปประทับในถ้ำ
ด้วยพระอิริยาบทตามพุทธประเพณี
นกเค้าแมวตัวนั้น เมื่ออยู่ต่อมาตามสมควรแก่อายุตน
ได้สิ้นชีพแล้ว ก็ไปบังเกิดในสวรรค์
... .... ....

เรื่องราวคล้ายฝูงค้างคาวหนู ๕๐๐ ตัวที่ฟังเสียง
สาธยายพระอภิธรรม ๗ ปกรณ์ สมัย พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้วไปบังเกิดบนสวรรค์  กลับลงมาชาติสุดท้ายบวชเป็นภิกษุ
ในศาสนาของพระชินสีห์เจ้าเมื่อพุทธกาล   เมื่อฟังพระอภิธรรม
ตอนพระพุทธเจ้าแสดงโปรดพุทธมารดา (ดังไปทั่ว ทุกมิติ)
ก็บรรลุพระอรหัตตผลพร้อมกันทั้ง ๕๐๐ องค์

แต่นกเค้าแมวตัวนี้...ได้เป็นถึง..พระปัจเจกพุทธเจ้า ครับ
ความมีชีวิต...เป็นสิ่งที่ไม่ควรประมาทและ ดูถูกกันได้เลย
ใครปฏิบัติธรรม
ได้เห็นเทพเจ้าอดีตชาตินกเค้าแมวตัวนี้กันบ้าง?

อย่าดูถูกชีวิต ของผู้อื่น

สาธุ สาธุ สาธุ                                                                                                        ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
  
  


* Story & Photos by  Atthanij Pokkasap

No comments: