Loading...

Friday, January 13, 2017

69.Breaking Dharma PART 68

Breaking Dharma PART 68...!!!
....


ตอน ทาน และการทำ นาบุญ นากรรม


(๑) ฝ่ายผู้ให้ (ปัคคาหก)

* ความหมายของ ทักษิณาทาน *
ทาน ที่บุคคลเชื่อกรรม เชื่อผลแห่งกรรม
แล้วให้ตามที่เชื่อนี้ ชื่อว่า "ทักษิณาทาน"
ทักษิณาทานที่บุคคลผู้เชื่อแล้วแม้ให้เล็กน้อย
ประมาณข้าวสักทัพพีเดียว ก็นับว่าเสมอด้วยให้ตั้งพันทัพพี
เพราะว่า ทักษิณาทาน มีผลมาก

Appampeke pavecchanti, Bahuna peke na dicchare,
Appasma dakkhina dinna, Sahassena saman mita.


จาก มาตังค ชาดก๑.๑ อารมณ์ที่ผูกพันกับ การให้

...๑.๑.๑ ให้โดยมีมีจิตผูกพันหวังผล
พัฒนาไปสู่ เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา

...๑.๑.๒ ให้โดยไม่รู้สึกผูกพัน ไม่มุ่งสั่งสม (ให้เพราะทนเห็นทนดูไม่ได้)
พัฒนาไปสู่ เทวดาชั้นดาวดึงส์

..๑.๑.๓ ให้โดยไม่ได้คิดว่าดี  แต่ให้ไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี
พัฒนาไปสู่ เทวดาชั้นยามา

...๑.๑.๔ ให้เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี เอื้อเฟื้อเห็นแก่ประเพณี
พัฒนาไปสู่ เทวดาชั้น ดุสิต

...๑.๑.๕ ให้โดยแยกแยะ จำแนกแจกทาน (บนพื้นฐานของความเอื้อเฟื้อ)
พัฒนาไปสู่ เทวดาชั้น นิมมานรดี

...๑.๑.๖ ให้โดยไม่คิดจำแนกแยกแยะ  แต่ให้เพราะจิตเลื่อมใส ปลาบปลื้ม (เห็นการให้ การเอื้อเฟื้อแบ่งปันเป็นความสุข ความสวยงาม)
พัฒนาไปสู่ เทวดาชั้น ประนิมมิตวสวัตดี

...๑.๑.๗ ให้เพราะเห็นเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต (ความเอื้อเฟื้อ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในกุศลที่เป็นฐานอารมณ์ชั้นสูงของจิต)
พัฒนาไปสู่ การเป็น พรหม


จาก ข้อ (๔๙) ทานสูตร สัตตกนิบาต อังคุตตรนิกาย
ไตรปิฎก สยามรัฐ เล่ม ๒๓/๔๕

(๒) ฝ่ายผู้รับ (ปฏิคคาหก)

"แน่ะ! พ่อมัณฑพยะ เจ้ายังอ่อน มีปัญญาน้อย
ผู้ใดยังไม่ฉลาด ให้ทานแก่ ปฏิคคาหก ผู้เป็นเนื้อนาบุญ
ท่านผู้นั้นยังหมกมุ่น..
มัวให้ทานในชนสันดานประกอบด้วยน้ำฝาด คือราคะใหญ่
ไม่สำรวมกาย วาจา จิต กอบแต่กรรมเครื่องเศร้าหมอง
ทานที่ให้แก่ปฏิคคาหกอย่างนี้ ย่อมมีผลน้อย "

Mandabaya balosi parittapanno,
Yo punnakhettanan akovidosi,
Mahakkasavesu dadasi danan,
Kilitthakammesu asannatesu.


จาก มาตังคชาดก


ปฏิคคาหกผู้รับทานที่มีผลมหาศาล คือผู้ได้ฌานสมาบัติ
ที่เรียกในบทสวดสรรเสริญสังฆคุณว่า "ทักขิไณยบุคคล"
โดยเฉพาะท่านผู้ที่ออกจากสมาบัติ
ผลแห่งการให้จะบรรลุภายในวันที่ให้นั้นเอง
(ความสำคัญ และความยิ่งใหญ่ ของ สจิตฺตปริโยทปนํ)

นอกนั้นก็เลือกตามลักษณะ นาบุญ ที่เคยนำเสนอมาก่อนหน้า
ที่กล่าวว่านาบุญที่กิเลสการสั่งสมน้อยถึงไม่มีเลย  
ก็เปรียบเหมือนนาดินดีไม่มีวัชพืช   ผลย่อมได้มาก

จึงขอเตือนผู้กำลังเวียนว่ายในบาปบุญทั้งหลายว่า
อย่าดูถูก ความบริสุทธิ์ใจ ความตั้งใจจริงของประชาชน
ผู้อหังการเหยียบย่ำความบริสุทธิ์ใจในการเสียสละของมหาประชาชน.....
เราท่านทั้งหลายจะได้พบเห็นมันเป็นชาติภพสุดท้ายนี้แล้วเท่านั้น
จากชาตินี้ไป จะไม่มีโอกาสได้พบเห็นมัน พวกมันกันอีกเลย
จนกว่ามัน พวกมันเหล่านั้นจะสำนึกได้......
ไม่ว่ามันจะยิ่งใหญ่อยู่ในขณะนี้ หรือไม่ก็ยิ่งใหญ่ก็ตาม
รวมถึงงี่เง่าที่หลับหูหลับตา คอมเม้นต์เหยียบย่ำผู้แสดงออกที่
บริสุทธ์เหล่านั้นด้วย

GAME OVER !!!


Atthanij Pokkasap
13:57 น. ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑
เสาร์ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖

...เด๋วจะมาว่า นักธรรมอเวจี มิได้ชี้บอก....
ทางไว้ให้ ตานี้ ว่ากันไม่ได้แล้วนะ..ตะเองงงง....

                                                                                                    ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
  
  


* Story & Photos by  Atthanij Pokkasap


No comments: