Loading...

Friday, January 13, 2017

66.Breaking Dharma PART 65

Breaking Dharma PART 65...!!!
....


หลักการปกครอง
หลักการสร้างเมือง
หลักการบริหารจิต (สจิตฺตปริโยทปนํ)
ของพระพุทธศาสนา ใช้ทฤษฎีหลักการเดียวกันครับ..!!!


กลุ่มธรรมของ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ (สัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา)
ที่เป็นกลุ่มธรรมใน ธรรมเครื่องแห่งการตรัสรู้แจ้ง (โพธิปักขิยธรรม ๓๗)
ได้กล่าวถึง...

ธรรมตัวต้น..
ด้วยความรู้สึกแห่งศรัทธา (สัทธินทรีย์)
เธอย่อม ถือเอาโลกเป็นใหญ่ (โลกาธิปไตย)

ธรรมตัวกลาง...
ด้วยความรู้สึกแห่งสติ (สตินทรีย์)
เธอย่อมถือเอา ตัวตนของเธอเป็นใหญ่ (อัตตาธิปไตย)

ธรรมตัวปลาย...
ด้วยความรู้สึกแห่งปัญญาที่เกิดแล้ว (ปัญญินทรีย์)
เธอย่อมถือเอา ธรรมเป็นใหญ่ (ธัมมาธิปไตย)


ธรรมตัวต้น กะธรรมตัวกลาง เชื่อมไว้ด้วย ความเพียร คือ วิริยินทรีย์ 
(สัมมัปธาน ๔ แยกแยะความดี-ชั่ว ออกโดยการควบคุมอายตนะประสาท ๒ ระบบ คือ ระบบที่หัวใจ..สัมผัสที่ ๖ 
กับ ระบบที่เป็นไปตามกลไกอายตนะประสาทสัมผัสปกติทั่วไปทั้ง ๕..ตา หู จมูก ลิ้นกายให้เป็นเสรีไปจากกัน)

ธรรมตัวกลาง กะธรรมตัวปลาย เชื่อมไว้ด้วยสมาธิ
คือ สมาธินทรีย์ ที่พัฒนามาจาก ความเพียร (สัมมัปปธาน ๔)


ชัดเจนว่า โลกาธิปไตย หมายถึงให้สังคมมีเอกภาพทางความเชื่อในปัจเจก
ขณะปฏิบัติตนเป็นโยคาวจร  ก็คือ บำเพ็ญตนด้วยความเชื่อมั่นไม่คลอนแคลน
การปฏิบัติธรรมย่อมก้าวหน้า

อัตตาธิปไตย หมายถึงการบริหารตนอย่างเด็ดขาด ต่อ สัมมัปปธาน ข้อที่ (๒) คือ
ปหานปธาน...ความชั่ว และบาปอกุศลธรรมทั้งหลายต้องทำลาย (ประหาร) ให้สิ้น
สังคมต้องมีบทลดโทษที่เด็ดขาดตามความผิด....ไม่ใช่อะลุ่มอล่วยแผ่เมตตา อหิงสา

ธัมมา..ธรรมาธิปไตย หมายถึง ปัญญาแห่งการถึงความจริงทั้งหลาย
สอดคล้องความเพียร..สัมมัปปธานข้อ (๔) คือ อนุรักขณาปธาน
การรักษาโดยมุ่งให้กุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งๆขึ้น
ในสังคมก็คือ ให้คนดี เป็นหลักค้ำ อาณาจักรนั่นเอง


ที่นำมาขยายนี้อยู่ในธรรมหลายหมวด..ไม่ขอบอกที่มา เฉพาะหน้า..แต่ยืนยันว่า
ที่เอาการปกครอง แบบอธิปไตย ๓ไปอ้างในหลักสูตรการศึกษาหลายแห่ง เป็นการหยิบไปพูดของพวกนักการศึกษาที่พูดเอาเองตามจินตนาการเฉพาะตนทั้งนั้น  โดยไม่มีส่วนจากการศึกษาข่ายใยความสัมพันธ์แห่งธรรมตามหลักฐานการค้นพบของ
พระพุทธศาสนาแต่อย่างใด

หากต้องการที่มา...หรือต้องการท้าทาย ก็.ขอเชิญ....
ถ้าการชี้แจงออกไปแล้วทำให้ยุติพฤติกรรมคอร์รัปชั่นธรรมได้..ยินดีสนอง


Atthanij Pokkasap เปิดเผย
08:10 น. แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒
วันพฤหัสบดี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖...ศาสนาเดียวที่บันทึกวิธีการสร้าง เมือง สร้างนคร และระบบการปกครอง ทั้งหมดของมนุษย์เอาไว้ อย่างต่อเนื่องทุกอารยธรรมที่ปรากฏแล้วบนโลก....ที่อ่านแล้วไม่เจอ..อ่านแล้วไม่เคยรู้ไม่เคยพบ แสดงว่า ท่านไม่ได้อ่าน พระพุทธศาสนา..ตามความหมายของ คำว่า พุทธะ ครับ....

...สัมมัปปธาน ๔ อยู่ เบรค ที่ 2 เสาร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ก่อนหน้าแล้ว...ตอน...พวกทำแผ่นดินไทย ไปศาลโลก...

                                                                            ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
  
  


* Story & Photos by  Atthanij Pokkasap

No comments: