Loading...

Thursday, January 12, 2017

63.Breaking Dharma PART 62
Breaking Dharma PART 62...!!!
....


ตอน วิทยาศาสตร์สัมพัทธภาพอธิบาย
กลุ่มตัณหา พวกใครพวกมัน
วิทยาศาสตร์สัมพัทธภาพ
อธิบายสังคมของสัตว์ที่ไม่เห็นคุณค่า
ของสังคมกลุ่มอื่นๆเลยไว้ ดังฉะนี้...


โลกทรรศน์ ๓ มิติ ที่มีขนาดจำกัด และไม่มีขอบเขต;
..แมลงพวกนี้ จะมีมวลสารมหาศาล
จนกระทั่งแรงดึงดูดระหว่างมวลของแมลงในกลุ่มนี้
สามารถทำให้แมลงไม่อาจบินหนีไปจากกลุ่มได้

แรงดึงดูดระหว่างมวลดังกล่าว
ก็จะมีขนาดมากพอที่จะดึงดูดแสง
ไม่ให้แสงออกจากกลุ่มแมลง
นั่นคือ แมลงเหล่านี้จึงไม่อาจมองเห็นอะไรนอกกลุ่มของมันได้
หรือถ้าจะมองเห็น
แมลงก็จะเห็นแต่ภาพของแมลงในกลุ่มของมันเอง
หรือมองเห็นแต่ภาพของมันเองตลอดเวลา
แต่ตัวแมลงเองจะไม่รู้ถึงอุปสรรคทางฟิสิคส์ดังกล่าวนี้เลย

ด้วยเหตุนี้
แมลงเหล่านี้ จึงมีชีวิตอยู่ในโลกทรรศน์ที่ไม่มีขอบเขต
ส่วนในด้านขนาดของโลกทรรศน์
แมลงพวกนี้จะมีขนาดจำกัด
ทั้งนี้เพราะ ขนาดของกลุ่ม
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมด ภายในกลุ่มของมันเอง

วิทยาศาสตร์สัมพัทธภาพ อธิบายปรากฏการณ์
แรงเสียดทานชนิดต่างๆในมิติขนาดต่างๆ

แรงเสียดทาน = ธรรมเครื่องเนิ่นช้า (ปปัญจธรรม)
มวล (Mass) = อัตตา
แรงดึงดูด = กิเลส
ความไม่มีขอบเขต = ตัณหา

มนุษย์ทุกวันนี้ นับจากปล้นพระราชอำนาจมาแล้วได้พยายามทำลาย
ความหลากหลายทางระบบนิเวศน์ของสังคมมนุษย์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
พยายามทำลายความหลากหลายของระบบนิเวศน์ธรรมชาติของโลกด้วย
เนื่องจากยึดมั่นถือมั่นเฉพาะกลุ่มตนเองเท่านั้นที่มีอยู่ กลุ่มอื่นไม่มี...
วิทยาศาสตร์สัมพัทธภาพแห่งคริสศตวรรษที่ 20 อธิบาย พฤติกรรม
แบบกัมมันภาพรังสีเช่นเดียวกะพระพุทธศาสนาที่สร้างคำสอนไว้ก่อนหน้า
เมื่อ ๒,๕๐๐ ปีก่อน ไม่แตกต่าง....


Atthanij Pokkasap รายงานจากขอนแก่น
07:25 น.แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๒
วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖


จาก บทที่ 6 สัมพัทธภาพและธรรมชาติของเอกภพ
Relativity for Layman by James A.Coleman
สุวิทย์ ชวเดช แปล พ.ศ.๒๕๑๗ โดยชมรมการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ 
พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๒๔ ครับ


...ระบบการศึกษาพัฒนาการถอยหลังและมิวเตชั่นตกต่ำกว่าเมื่อ ๔๐ ปีก่อน ชัดเจน...


...ตรงกับ "เห็นแก่ตัว" ชัดเจน...แมลงหลายกลุ่มเลยนะเนี่ย...
มีบ้างที่แมลงบางตัวหรือบางกลุ่มตระหนักถึงสถานะอันเป็นข้อจำกัดนี้...
จึงพยายามหาทุกวิถีทางที่จะทำให้ตนหลุดพ้นไปจากแรงดึงดูดอันมหาศาลดังกล่าวให้ได้...


...ธรรมเครื่องเนิ่นช้า (ปปัญจธรรม) อุปาทาน ๔ ;
(๑) กามุปาทาน..แกรมมีบริการกู อาร์สยามบริการกู
(๒) ทิฏฐุปาทาน นักวิชาการทาสพวกกู
(๓) สีลัพพตุปาทาน...รธน.พรบ.ต่างๆต้องของพวกกูเท่านั้น
(๔) อัตตวาทุปาทาน..อัตตา. คือ ญาติกู.พวกกู..ทาสของกู.

ทำให้แมลงเหล่านี้กลายเป็นอมนุษย์ ไปแล้ว...
มนุษย์ต้องเป็นภาระทำลายล้างให้สิ้นซาก   
เป็นกำเนิดปฏิวัติวัฒนธรรมของท้าวสักกะเทวราช แล้วล่ะครับ..
ไม่ใช่ร่วมมืออย่างที่กำลังอยากให้เป็นซึ่งแก้ไขอะไรไม่ได้....
                                                                                                      ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

  


* Story & Photos by  Atthanij Pokkasap

No comments: