Loading...

Wednesday, January 11, 2017

57.Breaking Dharma PART 56
Breaking Dharma PART 56...!!!
....

ความประทับใจในวัยเด็ก
เป็นที่มาของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในวัยโต
ท่านทั้งหลาย จงมาดู พระพุทธวจนะ นี้กัน....


ราชกุมาร!
ความระลึกอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า
เออ..ก็เรายังจำได้อยู่ เมื่องานแรกนา แห่งบิดา
เรา นั่ง ณ ร่มไม้หว้า มีเงาเย็นสนิท
มีใจสงัดแล้วจากกาม และอกุศลธรรมทั้งหลาย
บรรลุ ปฐมฌาน
มีวิตกวิจาร มีปีติ และสุข อันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่
ชะรอยนั่น จักเป็นทางการตรัสรู้บ้าง ดังนี้

ราชกุมาร!
วิญญาณอันแล่นไปตามความระลึก ได้มีแล้วแก่เราว่า
นี่แล แน่แล้ว หนทางแห่งการตรัสรู้ ดังนี้
ราชกุมาร!
ความสงสัยอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า
เรา ควรจะกลัวต่อความสุขชนิดที่เว้นจากกาม
และอกุศลธรรมหรือไม่หนอ?

ราชกุมาร!
ความคิดได้มีแก่เราสืบไปว่า
ก็ความสุขชนิดนั้น คนที่มีร่างกายหิวโหยเกินกว่าเหตุ เช่นนี้
จะบรรลุได้โดยง่าย ไม่ได้เลย
ถ้าไฉน เราพึงกลืนกินอาหารหยาบ คือข้าวสุกและขนมสดเถิด

ราชกุมาร!
เรา ได้กลืนกินอาหารหยาบ คือข้าวสุกและขนมสดแล้ว

ราชกุมาร!
ครั้นตถาคตกลืนกินอาหารหยาบ คือข้าวสุกและขนมสดแล้ว
ภิกษผู้เป็นพวกกัน ๕ รูป พากันหน่ายในเรา หลีกไปเสีย
ด้วยคิดว่า พระสมณโคดม เป็นคนมักมาก คลายความเพียร
เวียนมาเป็นคนมักมากเสียแล้วดังนี้.


จาก พุทธประวัติจากพระโอษฐ์  ตอน ทรงกลับพระทัยฉันอาหารหยาบ
ถอดความจากพระไตรปิฎก  โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ สวนโมกข์ ไชยา


หมายเหตุผู้อัญเชิญมาถ่ายทอด ;
ณ ใต้ร่มหว้าที่เจ้าชายสิทธัตถราชกุมารได้สมาธิขั้นปฐมฌานครั้งนั้น  ได้เกิดปาฏิหาริย์ล็อคเวลาร่มเงาต้นหว้าไว้จากเที่ยงจนถึงเย็น  ขณะที่ร่มเงาหว้าอื่นๆ ยืดตามตะวันที่คล้อยบ่ายจวนเย็นไปแล้ว จนเมื่อราชพิธีสำเร็จ   พระเจ้าสุทโธทนะศากยราช ได้เห็นปาฏิหาริย์ จึงยกมือไหว้ ราชกุมาร ด้วย.

สมาธิ...ที่ได้จากวัยเด็กตอน ๗ ขวบ  คือความประทับใจครั้งสำคัญที่ทำให้พระบรมโพธิสัตว์เฉลียวใจคิดได้แล้วนำไปสู่
การตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  อุบัติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นองค์อัจฉริยะยิ่งใหญ่กว่า
บรรดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย

ใครที่รู้เรื่องสมาธิจริง  ต้องไม่ละเมิดขั้นตอนตามนี้เลยครับ...
เพราะ..หากละเมิด  นั่นคือการคอร์รัปชั่นธรรม......

ผู้อ่านที่เคารพต่อหลักฐานตามเป็นจริงที่อัญเชิญมาถ่ายทอดสู่กัน ณ ที่นี้
ขอความก้าวหน้าตามธรรมจงบังเกิดมีขึ้นอย่างต่อเนื่องแด่ท่านทั้งหลาย
เทอญ.


Atthanij Pokkasap รายงายเนื่องในวันพระแรม ๘ ค่ำเดือน ๑๑
อาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

...ทรงตรัสเล่าให้ โพธิราชกุมาร พระโอรสพระองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสาร ฟัง  บันทึกไว้ใน พระสูตร ชื่อ
"โพธิราชกุมารสูตร" ข้อ (๔๕๘) มัชฌิมปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย
ไตรปิฎก สยามรัฐ เล่ม ๑๓/๔๕ ครับ
...การเริ่มต้นของสติ ในเชิงคุณภาพ..ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ...ครับ

...พวกที่ทำหลักสูตรมันเอาอะไรมายัดเยียดให้เยาวชน ??!
                                                                                                        ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

  


* Story & Photos by  Atthanij Pokkasap

No comments: