Loading...

Sunday, January 8, 2017

48.Breaking Dharma PART 47

Breaking Dharma PART 47...!!!
....


ศาสนาพุทธ กับ จักรวาล ;
เกร็ดความรู้ทั่วไปของพระพุทธศาสนาที่พวกคุณไม่เคยรู้มาก่อน


ดูกรอานนท์
จักรวาลหนึ่งมีกำหนดเท่ากับโอกาสที่พระจันทร์ และพระอาทิตย์โคจร
ทั่วทิศ สว่างไส ไพโรจน์
โลก มีอยู่ พันจักรวาล ก่อน...
นี้เรียกว่า โลกธาตุอย่างเล็ก มีพันจักรวาล
อย่างกลาง มีล้านจักรวาล
โลกธาตุอย่างใหญ่ ประมาณ แสนโกฏิจักรวาล


จากข้อ (๕๒๐) จูฬนีสูตร  ติกนิบาต  อังคุตตรนิกาย  ไตรปิฎก สยามรัฐ เล่ม ๒๐/๔๕ศาสนาพุทธรู้มานานเป็นพันๆปีแล้วว่า จักรวาลอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
หลายๆขนาดแล้วประสานกันเป็นกลุ่มใหญ่อีกที
ขนาดใหญ่ เรียกว่า แสนโกฏิจักรวาล
คือ ดาราจักรทางช้างเผือก (อาชญาเขต) ที่มีดาว ๔ แสนล้านดวง
แต่ศาสนาพุทธนับเต็มจำนวน เป็นสิบล้าน เรียกว่า แสนโกฏิ

แล้วรู้ด้วยว่า ที่มีมนุษย์เทพยดาฟ้าดินอาศัยอยู่เหมือนๆกัน หมื่นโลกธาตุต่างดาวน่ะล่ะครับ!!!
ศัพท์ว่าหมื่นโลกธาตุ คือ ต่ำกว่า ๕ หมื่นลงมา

ท้าวสหัมบดีพรหมนั้้น หมายถึงตำแหน่งหัวหน้าพรหมสุทธาวาส
ทั้งหมื่นจักรวาล

และ ท้าวสักกเทวราช ก็หมายถึง ตำแหน่งพระอินทร์หัวหน้า
พระอินทร์ทั้งหมื่นจักรวาลด้วย ไม่ใช่พระอินทร์ประจำโลกใบนี้อย่างพระอินทร์ในพระเวท!!!

(พระอินทร์ ในพระเวท ชอบแอบดู พระศิวะ เซิ้งกับ พระอุมา จึงถูกสาบให้มี โยนี ติดตัวเป็นที่มาของ สหัสเนตร...พันตา  
คนละเรื่องกะของพุทธ อย่ามั่ว)

ตอนพระโพธิสัตว์จะลงมาจุติ...ท้าวสักกเทวราชพร้อมด้วยพระอินทร์หมื่นโลกธาตุ ครับ
ทูลอาราธนา

แต่ตอนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพาน
ท้าวสักกเทวราช มาพร้อมกับพระอินทร์...สิบโลกธาตุ ครับ
ที่มาร่วมประชุมเพลิง

ปรากฏการณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นปรากฏการณ์เฉพาะในหมื่นโลกธาตุ ที่มีมนุษย์และเทพยดาอาศัยอยู่เท่านั้น 
จึงเรียกว่า *พุทธเขต*

และประสบการณ์ค้นพบของพระพุทธศาสนา  เป็นปรากฏการณ์ประจำแสนโกฏิจักรวาล  
คือดาราจักรทางช้างเผือก ครับ   
จึงเรียกว่า *อาชญาเขต*

จาก หลักฐานการบันทึก...
พระพุทธศาสนา คือ ศาสนาประจำ ดาราจักร ทางช้างเผือกครับ
ไม่ใช่โลกใบนี้ใบเดียว ยิ่งใหญ่กว่าที่ใครต่อใครคิดหลายแสนล้านเท่า!!!

ในสนามเวลาที่รองรับปรากฏการณ์ของความเป็นจักรวาล มหาจักรวาล...ทั้งหลายตามการค้นพบของพระพุทธศาสนา  
จักรวาล  มหาจักรวาลจะมีลักษณะซ้อนๆกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนแบบปรากฏการณ์ควอนตัม (Quantum)
และมีการเรียงตัวเป็นเส้นคลื่น (Ossillate) แห่งปรากฏการณ์ของการจุติ-อุบัติ  
ที่มีระยะแห่งวิถีแน่นอน ตามการแตกดับแบบธาตุทั้ง ๓

(คือ พินาศด้วย ลม, น้ำ และไฟ   อย่างที่รู้จักกันอันเดียวว่า 
ไฟประลัยกัลป์..คือไฟที่เผาทำลายโครงสร้างเวลาขนาดใหญ่  
คือ สนามเวลาที่รองรับดาราจักรทางช้างเผือก  เป็นอาทิ)

นี่คือ ลักษณะภายนอกของพระพุทธศาสนา ที่กล้าท้าว่า..
พวกคุณทั้งหมด ไม่เคยรู้จักมาก่อนทั้งสิ้น.....


Atthanij Pokkasap รายงานจากขอนแก่น
04:49 น. คืนวันอังคารใกล้รุ่งวันพุธ ที่๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖...ขนาดภาพภายนอกของพระพุทธศาสนายังไม่รู้จัก
แล้วมาเที่ยวคุยเที่ยววิพากษ์ภายในของพระพุทธศาสนา.....
                                                                                                          ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

  


* Story & Photos by  Atthanij Pokkasap

No comments: