Loading...

Friday, January 6, 2017

42.Breaking Dharma PART 41

Breaking Dharma PART 41...!!!
....


ความก้าวหน้าทางการแพทย์ สมัยพุทธกาล
ตอน หมอชีวกะผ่าตัดเนื้องอกในลำไส้


ในคราวนั้น  โรคปมในไส้ใหญ่ได้เกิดขึ้นแก่บุตรเศรษฐีเมืองพาราณสี  ผู้เล่นเป่าใบไม้ ฯ

ข้าวต้ม ข้าวสวยที่บุตรเศรษฐีนั้นบริโภคแล้วก็ย่อยไม่ดี  อุจจาระปัสสาวะก็ไม่สะดวกฯ

บุตรเศรษฐีนั้นก็เศร้าหมอง  มีผิวพรรณวรรณะก็ไม่ดี  เป็นโรคผอมเหลือง มีตัวสะพรั่งด้วยเส้นเอ็น ฯ

เศรษฐีพาราณสีผู้เป็นบิดาจึงคิดว่า   ควรเราจะไปที่กรุงราชคฤห์  ทูลขอหมอชีวกะต่อ
พระราชพิมพิสารให้มารักษาบุตรของเรา ฯ

ครั้นคิดแล้วก็เดินทางไปกรุงราชคฤห์  เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสาร  ทูลเล่าอาการโรคแห่งบุตรของตนให้ทรงทราบ  
แล้วทูลขอหมอชีวกะให้ไปรักษา ฯ

พระเจ้าพิมพิสารก็ตัดสั่งหมอชีวกะว่า  เธอจงไปเมืองพาราณสีรักษาบุตรเศรษฐีในเมืองพาราณสี ฯ

หมอชีวกะพระราชบัญชาแล้ว  ก็ไปที่เมืองพาราณสี   ครั้นไปถึงแล้วก็สังเกตกิริยาอาการของบุตรเศรษฐีแล้ว  จึงให้ไล่ฝูงชน
ออกไป  ให้กั้นม่านแล้ว  ให้มัดบุตรเศรษฐีนั้นติดกับเสา  ให้ภรรยาอยู่ข้างหน้า  แล้วก็ผ่าท้องตัดเอาปมที่ไส้ใหญ่นั้นออก
ให้ภรรยาบุตรเศรษฐีดู  แล้วบอกว่า

จงดูโรคสามีของเธอ  เพราะโรคนี้แหละจึงทำให้ข้าวต้มข้าวสวยที่สามีของเธอบริโภคแล้วไม่ย่อยดี
อุจจาระ ปัสสาวะ จึงไม่สะดวก  จึงเกิดซูบผอมเสียผิวพรรณวรรณะเป็นโรคผอมเหลือง  มีตัวสะพรั่งด้วยเอ็น

ว่าดังนี้แล้วจึงตัดปมที่ไส้ใหญ่นั้นออกไป   แล้วเอาไส้ทั้งหลายนั้นใส่เข้าไปในท้องอีก   เย็บหนังท้องให้ดีแล้วก็ใส่ยา ฯ   
ไม่ช้าบุตรเศรษฐีนั้นก็หายจากโรค ฯ

เศรษฐีผู้เป็นบิดาจึงกล่าวว่า  บุตรของเราหายโรคแล้ว   แล้วจึงให้เงิน ๑ หมื่น ๖ พัน แก่หมอชีวกโกมารภัจจ์ฯ

หมอชีวกโกมารภัจจ์รับเงินเหล่านั้นแล้วก็กลับสู่กรุงราชคฤห์ ฯ


จากเรื่องของหมอชีวกโกมารภัจจ์  จีวรขันธกะ  มหาวรรค  วินัยปิฎก
คัมภีร์เล่มที่ ๓ ไตรปิฎกฉบับราษฎร์


อัตราค่ารักษา ๑ หมื่น ๖ พัน  เกิดจากการรักษาครั้งแรกช่วงเดินทางกลับจากตักศิลา มาถึงเมืองสาเกตุ 
ภรรยาเศรษฐีเมืองสาเกตุ เป็นโรคปวดศรีษะมา ๗ ปี  ไม่มีหมอคนไหนรักษาหาย

หมอใหม่ ..สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการ นัดถ์ยา (หยอดเข้าจมูก) เพียงครั้งเดียว  และยาที่จามออกมาใช้ทารักษาปวดเมื่อยต่อไปได้อีก...แล้วภรรยาเศรษฐีให้เงิน ๔ พัน   บุตรอีก ๔ คนก็ให้อีกคนละ ๔ พัน  สะไภ้ ๔ คนให้อีกคนละสีพัน   เศรษฐีให้อีก ๔ พัน  พร้อมทาส ทาสี อย่างละคนไปกับรถม้า ๑ คัน...ครับ


Atthanij Pokkasap รายงาน
08:32 น. ขึ้น ๙ ค่ำเดือน ๑๐ ศุกร์ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
...จับมัดที่เสา แล้วผ่าตัด ดึงลำไส้ออกมา เป็นคำบอกเล่าภายนอก...เราไม่อาจรู้ว่า..หมอชีวกะใช้อะไรเป็นมีดผ่าตัด และใช้สมุนไพรอะไรทาผิวหนังก่อนผ่าตัด
และเข็มที่ใช้เย็บแผลทำมาจากอะไร..นอกจากไปค้นหารายละเอียดในบันทึกการแพทย์ ต้นฉบับโบราณโดยตรง...

...ซึ่งมีอยู่ในหลายตระกูลที่ลูกหลานยังเก็บรักษาบันทึกเหล่านี้มาอย่างน้อยก็จากสมัยอยุธยาตอนปลาย...รวมไปถึง
เข็มสักยันต์ด้วย...


...ความคลั่งตะวันตกถึงขั้นยุบกรมการแพทย์โบราณทิ้ง  เกิดในราชสำนักในรัชสมัย ของรัชกาลที่ ๖ ครับ.  ตามมาด้วยการเกิดการปฏิวัติ..

...สมเด็จพระบิดาท่านนำการแพทย์โบราณกลับคืนมา  พระโอรสท่านได้เป็น กษัตริย์ตอเนื่อง ทั้งสองพระองค์    
ครูแพทย์โบราณ แรง อย่างนี้เอง..

...อยู่เมืองไทยดัง ได้ งัย..กฎหมายที่ล้าหลังคลั่งชาติ  มันออกเป็นเหล็กแหลมเสียบทิ่มไปทุกองศา...
ภูมิปัญญาโบราณถูกมันแขวนตายซาก...ไปดังต่างประเทศถูกโฉลกแล้ว...ต่อไปทำให้เป็นต่างประเทศให้หมด   
ให้เหลือประเทศไทยอยู่แค่สภา ก็พอ...
                                                                                                      ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
  


* Story & Photos by  Atthanij Pokkasap

No comments: