Loading...

Tuesday, January 3, 2017

32.Breaking Dharma PART 31


Breaking Dharma PART 31...!!!
....ข่าวสารจาก ฝ่ายปฏิบัติการโยคะสายพุทธตันตระ

(กำเนิดของพุทธตันตระ)


   รู้จักกันทั่วโลกในชื่อของพระพุทธศาสนานิกายวัชรยาน   เเละเชื่อตามกันมาอย่างงมงายว่า เป็นพระพุทธศาสนาภายใต้อิทธิพลลัทธิพราหมณ์    ทั้งๆที่หลักฐานทางโบราณคดีของลัทธิพราหมณ์ไม่มีเก่ากว่าหลักฐานทางโบราณคดีของพระพุทธศาสนาสายนี้เลยแม้แต่เรื่องเดียว    และทุกคนปัญญาอ่อนลืมไปว่า  ลัทธิพราหมณ์นั้นเป็น "ศาสนาปิด" ไม่ถ่ายทอดให้ชาติพันธุ์นอกเผ่าพันธุ์

โดยการเลื่อนไหลของอารยธรรมโลก   พุทธตันตระ-วัชรยาน  บ่มฟักตัวอยู่ในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทฝ่ายใช้ภาษาสันสกฤตที่เผยแผ่อยู่ในเอเชียกลางโดยเหล่าราชภิกษุอดีตยุพราชและรัชทายาท ๘ ราชวงศ์ของแคว้นวัชชีสมัยพุทธกาล   
ที่ลี้ภัยการเมืองหลังจากแคว้นมคธใช้อุบายทางการเมืองทำลายสถาบันสงฆ์เสาหลักของแคว้นวัชชีใน พ.ศ.๑๐๐   
กระทั่งพระพุทธศาสนาแตกกระจายยับเยินเป็น ๑๘ นิกาย    

ราชภิกษุนับหมื่นรูปอพยพลี้ภัยการเมืองไปสู่เอเชียกลาง   ถ่ายทอดความลับของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการสร้างราชอาณาจักรและราชธานีศูนย์กลางอาณาจักร     ทำให้ซัยเธียนส์นานาเผ่าในเอเชียกลางที่ร่อนเร่ในแถบเทือกเขาคอร์เคซัสและทุ่งราบสูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเกิดศรัทธา   สร้างบ้านแปงเมือง   เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมพื้นฐาน   จากวัฒนธรรมเลี้ยงสัตว์มาเป็นวัฒนธรรมเพาะปลูก อย่างต่อเนื่อง

(หลักฐานแรกคือ  ตำนานการสวามิภักดิ์ของพญานาคอะปาลาละ  ที่เป็นเทคโนโลยีควบคุมจัดการบริหารน้ำในแม่น้ำสว้าต ต้นน้ำของแม่น้ำสินธุในการทำนา  นำโดยพระพุทธศาสนา!!!)

การแผ่ขยายตนออกไปสู่เอเชียกลาง ทำให้ได้ปะทะสังสรรค์กับศาสนาโบราณของบาบิโลเนียที่นำมา
โดยท่านมานิ (Mani of Babi lon) ในกลางพุทธศตวรรษที่ ๘    
เป็นเหตุให้เกิดการพัฒนาวิทยาการและนิกายลัทธิใหม่มากมาย
เป็นอารยธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำสินธุที่เป็นอารยธรรมสากลแหล่งแรกของโลก
เพราะมีชาติพันธุ์อย่างหลากหลายช่วยกันขับเคลื่อน (การค้นพบ ความหมายและสัญลักษณ์ของเลขศูนย์ "๐" เกิดขึ้นในยุคนี้)

อิทธิพลของพระพุทธศาสนาทำให้ศาสนาโบราณของบาบิโลเนียพัฒนาไปเป็นศาสนาทางการเมืองโดยตรง    เรียกว่า ศาสนาของท่านมานิ (Manichaeism) ที่เผยแผ่เข้าไปในประเทศจีนสมัยพระนางบูเช็กเทียน   ทำให้เกิดราชวงศ์หมิงในยุคสมัยถัดมา
และอิทธิพลของศาสนาโบราณของบาบิโลเนียเช่นกัน  ทำให้พระพุทธศาสนาเกิดการบ่มฟักตัวของพุทธตันตระวัชรยาน   เป็นที่มาของไสยศาสตร์แห่งการสร้างราชอาณาจักรทั้งหลายในอินเดียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยอิทธิพลของศาสนาบาบิโลเนียน  ทำให้พระพุทธศาสนาแบบพุทธตันตระ-วัชรยาน ออกแบบสัญลักษณ์รวมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสมอกับเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ตามศาสนาบาบิโลเนีย เรียกว่า พระตถาคตตะวันดวงใหญ่ 
(มหาไวโรจนพุทธ  ที่จีนบันทึกเป็น ต้า ยิก ยูไล...ได้แก่ พระเครื่อง  พระประธานในอโรคยาศาลที่นักล่าขุมทรัพย์เรียกง่ายๆว่า "นาคปรกขอม")

หลักการไสยศาสตร์ของบาบิโลเนียนทำให้นักปราชญ์พุทธค้นพบวิธีการบันทึกคำสอนลี้ลับผ่านไสยศาสตร์   ที่ยุคต่อๆมาสุดท้าย ยุบตัวลงเป็นไสยศาสตร์ไทย   รวมถึงการบันทึกสรรพวิทยาการที่สร้างอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุที่เป็นสากลแรกของโลกด้วย

วิชาการเล่นแร่แปรธาตุ  การหล่อ  การถลุง  การสังเคราะห์ธาตุทั้งหมด    แม้แต่การสร้างอาวุธสงครามที่มีอำนาจทำลายล้างสูงสุดอย่างอาวุธในวิชาธนุรเวท  ก็จัดเป็นบันทึกอยู่ในฝ่ายไสยศาสตร์ทั้งสิ้น

หลักฐานที่หลงเหลืออยู่ปัจจุบัน  คือการสร้างพระเครื่อง และการหล่อพระพุทธรูป   ส่วนการสร้างอาวุธสงครามที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุด  ชิ้นสุดท้ายที่ยังเป็นหลักฐานตกทอดให้ได้ยินได้ฟังกัน  คือ "พระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะโตง"   อาวุธ ที่ยุติการเข้ามาล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก ๒ ชาติแรก  คือ โปรตุเกสและฮอลันดา...จากนักล่าอาณานิคมกลายเป็นเพียงทหารอาสาในกองทัพราชอาณาจักรสยามในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ.๒๑๓๓-๒๑๔๘)

ศิลปะการสร้างและการป้องกันอาวุธจากชาติตะวันตกนี้เอง  ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.๒๑๙๙-๒๒๓๑) ส่งไปแสดงถึงกรุงปารีสทำให้ชาติตะวันตกนักล่าอาณานิคมชะงักไม่กล้าเข้ามาล่าอาณานิคมในทวีปเอเชียเกือบ ๒๐๐ ปี (สิ้นรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องงมงายหมด   ทำให้ฝรั่งเศสและอังกฤษเข้ามาเล่นงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สะดวกตราบถึงวันนี้)


...เป็นศาสนาสากลศาสนาแรกของโลกด้วย และเป็นศาสนาเดียวในโลกที่ทำให้ที่ราบอะราโคเซีย (สรัสวดี สำเนียงกรีก) ในอาฟกานิสถาน  พบสันติสุขเกือบ ๒๐๐ ปีด้วย...

Atthanij Pokkasap รายงาน
09.49 น. วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
...พวกที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับจารึกวัดโพธิ และศิลาจารึก ๒๑๐ หลักของสุโขทัย...กรุณาอย่ามาอวดตัวว่าเป็นคนไทยกันอยู่เลย...ชาติจรจัดทั้งนั้น...

...พระเวทโบราณสายกลางก็พัฒนา นิกายบูชาพระศิวะ (ไศวนิกาย) และนิกายบูชาพระวิษณุ (ไวษณพนิกาย) ขึ้นในช่วงเดียวกันนี้เอง

...ศาสตร์แห่งธนุรเวท ธนูสั่ง ธนูคด เป็นปลายทางที่สุดแล้วครับ

...วิชาธนูคด  ยิงนกกลางอากาศได้ โดยที่ไม่ต้องยิงไปทางที่นกบิน ครับ   สมัยเด็กผมเคยยกพวกรบกับอาจารย์คง (ขโมยเก็บมะขามวัดแล้วเสียงดังสนั่นวัด)   เจอกระสุนคดยิงใส่ตูด  ใส่หลัง สั่งสอน  เจ็บๆจุกๆกันถ้วนหน้าครับ
                                                                                                    ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
  

* Story & Photos by  Atthanij Pokkasap


No comments: