Loading...

Monday, January 2, 2017

24.Breaking Dharma PART 23


Breaking Dharma PART 23...!!!
....หลากหลาย แห่งประสบการณ์ค้นพบของพระพุทธศาสนา..

(ยาพิษของอีกคน เป็นยารักษาของอีกคน !)


..ยาสำรอกของบุคคลบางพวก เป็นยาถ่ายของบุคคลบางพวก,
ยาพิษกล้าร้ายของคนบางพวก เป็นยาถ่ายของคนบางพวก,
ยาพิษกล้าร้ายของคนบางพวก เป็นยารักษาโรคของคนบางพวก

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบแล้วโดยลำดับ..
ได้ตรัสบอกอาการเปลื้องสงสารแก่ผู้ปฏิบัติการถอนออกจากสงสาร แก่ผู้ตั้งอยู่ในผล
ตรัสบอกโอสถแก่ผู้ได้ผล
ตรัสบอกบุญเขตแก่ผู้แสวงหา

(ตรัสบอกยาพิษแก่ผู้คิดร้ายพระศาสนา..)
ตรัสบอกยาพิษอันกล้าแข็งแก่บุคคลผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระศาสนา
อบาย ๔ ย่อมเผานระนั้น เหมือนอสรพิษมีพิษร้าย ฉะนั้น
ยาพิษอันกล้าแข็งที่บุคคลดื่มแล้วย่อมยังชีวิตให้พินาศภายในครั้งเดียว
คนผิดในพระศาสนาแล้ว ย่อมถูกไฟนรกเผาในโกฏิกัป..

พระพุทธเจ้านั้นย่อมข้ามโลกพร้อมทั้งเทวโลกได้เพราะขันติ อวิหิงสา และเพราะมีจิตเมตตา...ฯลฯวาทะ ในอัปทาน แห่งท่านพระอุบาลีเถระ (อุปาลีเถราปทาน) ผู้เลิศในพระวินัยเปิดเผยความผิดของท่านพระเถระเองว่า  ในอดีตชาติหนึ่งได้เป็นพระราชา (มีฤทธิ์ เหาะเหินเดินอากาศได้ด้วย)
เคยพยายามขับช้างตกมันเข้าทำร้ายพระปัจเจกพุทธ ซึ่งเป็นเหตุให้ อาณาจักรจะต้องพินาศภายใน ๗ วัน แล้วยกตัวอย่างพระราชา ได้แก่ สุเมขลราชา โกสิยราชา สิคควราชา และสัตตกราชา ผู้ได้รุกรานพระมหาฤๅษี แล้วถึงความฉิบหายทั้งอาณาจักร

การแก้ไม่ให้อาณาจักรพินาศ (พิธีการขอ อดโทษ!!!)..คือ...


เราได้สั่งประชุมบุรุษทั้งหลายภายในประเทศ ทั่วปริมณฑล ๓,๐๐๐ โยชน์ เพื่อต้องการจะแสดงโทษ จึงได้เข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้า เราทั้งหมดมีผ้าเปียก มีศรีษะเปียก ประนมอัญชลี พากันหมอบแทบเท้าของพระปัจเจกพุทธเจ้า แล้วได้เรียนท่าน ดังนี้ว่า...

"ข้าแต่พระมหาวีระเจ้า  ขอเจ้าประคุณได้โปรดอดโทษเถิด  ขอเจ้าประคุณได้โปรดบรรเทา
ความเร่าร้อน  ขออย่าให้แว่นแคว้นพินาศเสียเลย.."


(แล้วพระปัจเจกพุทธเจ้า ท่านได้กล่าว สัจจวาจา ที่เป็นการอดโทษให้...ทั้งที่ก่อนหน้าหลายอดีตภพชาติ ได้รับคำพยากรณ์จากพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้ว....ท่านก็ยังมีโอกาสกระทำผิด..เป็นเหตุให้มีเศษกรรมหลงเหลือมาเกิดเป็นผู้มีอาชีพแค่นายกัลบกของราชวงศ์ศากยะ...)


จาก อุปาลีเถราปทาน ข้อ (๘) อปทาน ขุททกนิกาย ไตรปิฎก เล่ม ๓๒/๔๕
...ถ้าพระอรหันต์มีจริงแล้วถูกละเมิดตามข่าวเล่าลือ..ป่านนี้ ราชอาณาจักรนิ้พินาศไปนานแล้วครับ...และถ้าเป็นอริยบุคคลชั้นต้นๆถูกละเมิดจริง  ราชอาณาจักรนี้ก็จะค่อยๆล่มสลายเหมือนกัน ถ้าแก้กรรม คือขออดโทษไม่ถูก.....

...ละเมิดผู้ทรงศีลไม่พินาศเร็วเท่าละเมิดผู้มีฤทธิ์ที่ทรงศีล ครับ...บันทึกในพระพุทธศาสนาชัดเจน...
พินาศ ล่มสลายในวันที่ ๗ นับแต่วันที่ละเมิด!!!
                                                                                                    ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
  

* Story & Photos by  Atthanij Pokkasap

No comments: