Loading...

Tuesday, October 27, 2015

๖๑.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.

*** P.Wongpanuvut 5 hrs · 


เหล่าทิพยกายทั้งหลายจะยอมปรากฏกายติดต่อกับเหล่าผู้ที่ไม่ใช่สาโลหิตของตนในโลกมนุษย์นี้   
ก็ต่อเมื่อ "มีผลประโยชน์ร่วมกันเท่านั้น"  


ดังนั้นไม่ต้องไปเสียเวลาประกาศท้าเรียกหาเทวดาที่ไหนให้เสียเวลา   เพราะหากตัวของคุณไม่มีในสิ่งที่ทิพยกายเหล่านั้นต้องการ    ตัวคุณก็ไม่มีค่าพอให้ทิพยกายเหล่านั้นต้องเสียเวลาปรากฏกายออกมาเสวนากับคุณด้วย!
ชัยพร     ถูกใจสุดๆเลยครับนี้ละตรงประเด็นAtthanij Pokkasap  ให้มันประกาศท้าเรียกทำมาหากินดู๊...ประกาศท้าแล้วมีเงินใช้...มีงานทำ...ถ้ามันทำให้การประกาศท้าของมันเลี้ยงตัวมันได้...การประกาศท้าระยำของมันนี้ คือวิทยาศาสตร์...ถ้าไม่ได้...ควาย....Panu     โดนกินหมดตัวแล้ว เรียกมามาก สติสตังโดนกินหมดPanu     ขนาดคนยังคบกันเพื่อประโยชน์(ทั้งดีและเลว) แล้วเทวดาจะไปเหลืออะไร คนเราถ้าคบกันแล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วจะคบกันไปทำไม???ชัยพร     กฏธรรมชาติสากลครับประโยชน์ต่างตอบแทนถึงจะไม่ใช่ในรูปของวัตถุก็เถอะครับแต่อย่างน้อยก็เรื่องอุดมการณ์ต้องตรงกันครับPanu     นิวเคลียร์ฟิวชั่นครับ อนุภาคแต่ละตัวสละส่วนหนึ่งของตนเพื่อสร้างอนุภาคอื่นที่จะย้อนกลับมาสร้างตัวเอง พฤติกรรมของกุศลคือปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นครับ!ชัยพร   เป็นการสร้างตัวแบบทวีคุณใช่ไหมครับPanu     ให้เพื่อได้ครับ เป็นวงจรแห่งการให้ที่ไม่รู้จบซึ่งมีพลังและอานุภาพมากเพราะนิวเคลียร์ฟิวชั่นเป็นปฏิกิริยาที่เกิดในดวงอาทิตย์ครับชัยพร     อาจารย์อธิบายการสร้างตัวแบบปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นในแบบของพฤติกรรมของกุศลให้เป็นรูปธรรมที่เข้าใจง่ายให้ทราบหน่อยครับ
ว่ากันว่าปฎิกริยานี้ไม่อาจควบคุมได้ครับมันจะสร้างพลังงานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนยากจะควบคุมครับPanu    ผมได้ทราบจากอาจารย์มาก็หลงๆลืมๆ อย่างหยาบๆก็คือพฤติกรรมของการเสียสละและทานนั่นละครับAtthanij Pokkasap  กุศลกรรม มีขอบเขต ...อกุศลกรรมต่างหากที่ไม่มีขอบเขต
เพราะกุศลกรรมมีขอบเขต จิตจึงพัฒนาตามขอบเขตของขั้นตอนไปสู่การหลุดพ้นได้...
แต่...ขอบเขตของกุศลกรรม มีอานุภาพยิ่งใหญ่ประจักษ์เห็นได้ 

เหนือกว่า อกุศลกรรมที่แม้ไร้ขอบเขต...ที่เป็นอานุภาพเพียงเบียดเบียนตนและผู้อื่น ไม่ได้ปกป้อง แบบกุศลกรรม ที่มีขอบเขตแต่การปกป้อง...ไร้ขอบเขต ครับชัยพร     อกุศลแม้มีอำนาจไม่มีขอบเขตให้ผลเป็นอัศจรรย์น่าสยดสยองในรูปแบบต่างๆโดยไม่จำกัด   แต่จะไม่สามารถให้ผลเป็นนิรันดร์ได้อย่างมากก็ส่งสู่อเวจีมหานรกแม้ให้ผลแห่งอกุศลเป็นอนันต์มีเวลายาวนานเป็นอสงขัยกัปก็ตาม   แต่ก็มีเวลาสิ้นสุด

ผิดกับกุศลกรรมที่ที่สุดแล้วก็ให้ผลถึงความเป็นนิรันดร์คือพระนิพพานได้อย่างนี้   แล้วทำไมจึงได้กล่าวว่ากุศลกรรมมีขอบเขตแต่อกุศลกรรมไม่มีขอบเขต
ขออาจารย์โปรดทำเรื่องนี้ให้กระจ่างเพื่อประดับปัญญาให้ผมได้ทราบด้วยครับPanu     ผมเองทราบแต่ทางอกุศลซะด้วยสิ ผลจากอกุศลที่กระทำต่อธรรมชาติ ก็คือ ภัยธรรมชาติทั้งหลาย จิตอกุศลไปจับส่วนใดของธรรมชาติ หายนะทั้งนั้นครับ ยิ่งกว่าระเบิดนิวเคลียร์หลายเท่าชัยพร     ในทางวิทยาศาสตร์เราควรจะเรียกปรากฏการณ์เหล่านี้ว่าอะไรดีครับAtthanij Pokkasap  การปฏิบัติธรรมที่มีขั้นตอน(คณกะโมคคัลลานสูตร ข้อ ๙๔ อุปริปัณณาสก์ มัชฌิมนิกาย พระไตรปิฎก เล่ม 14/45)แสดงให้เห็นถึงการ "ก้าวล่วง" กุศลกรรมทีละขั้น ๆ...บ่งบอกว่า  กุศลกรรมมีขอบเขต(หนุนส่งกัน)จนที่สุดจึงไปสู่อานุภาพไร้ขอบเขต...
Friday, October 16, 2015

๖๐.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.


*** Atthanij Pokkasap added 2 new photos. 4 hrs · Edited · 

เทศกาลสารทเดือน ๑๐ จะมีประเพณี "บุญข้าวสาก" "บุญข้าวประดับดิน".....
ศัพท์เทคนิคชาวพุทธ เรียกว่า "ปุพพเปตพลี"

การทำบุญ..อาหารทาน จีวรทานในเทศกาลสารท นี้ ก็เพื่อ อุทิศแก่ ปรทัตตูปชีวีเปรต...เปรตที่ยังชีวิตได้ด้วยบุญทานของผู้อื่น (ที่เคยเป็นสาโลหิต) กันเท่านั้น

เป็นประเพณี เคยมีแม้ในวัฒนธรรมกรีกโบราณ แสดงถึงอิทธิพลพระพุทธศาสนาบน
เส้นทางสายไหม ตั้งแต่สมัยพุทธกาล

เปต นั้นแตกมาจากศัพท์ว่า ปิตา คือ บิดา
เปตโลก..โลกของเปรต ก็คือโลกของบิดา(และมารดา) และถือเป็น "ปรโลก" คือโลกอื่น,
โลกหน้า ด้วย    
ศาสนาโบราณของอียิปต์ ได้ค้นพบก่อนและศาสนาพุทธสมัยพุทธกาล ได้เติมเต็มในรายละเอียดปลีกย่อย

เหตุที่ บิดามารดา ตายไปแล้วต้องไปเกิดเป็นเปรต
พระพุทธศาสนามีอธิบายอยู่ใน บทกรวดน้ำตอนเริ่มต้น อนุโมทนากถา ที่ขึ้นต้นว่า


"ยถา วาริวหา...ฯลฯ ตรง อิเมวะ อิโตทินนัง เปตานัง...ตรง..เปตานัง นี้ล่ะคืออุทิศให้เปรตละ
พ่อแม่ต้องไปเป็นเปรต เพราะ ไม่ทำหน้าที่ตามธรรมแห่งความเป็นพ่อเป็นแม่


หน้าที่ตามธรรมแห่งความเป็นพ่อเป็นแม่  ก็คือบทอนุโมทนากถาชื่อ "สังคหวัตถุกถา ๔"...
ที่พระเลิกสวดไปแล้วน่ะเอง ได้แก่
๑. ทาน การให้
๒. เปยยวัชชะ กล่าววาจาไพเราะกับลูก
๓. อัตถจริยา ประพฤติประโยชน์แก่ลูก
๔. สมานัตตตา คือเสมอต้นเสมอปลายในธรรม ๓ ข้อข้างต้น


ในตอนท้าย พระกถา..ได้ย้ำไว้ด้วยว่า บิดามารดาใดไม่มีธรรม ๔ ข้อนี้ให้แก่ลูก
ก็ไม่พึงได้ชื่อว่าเป็นพ่อเป็นแม่ ของลูก แล้วก็เป็นต้นเหตุกรรมของการเป็น "เปรต" ด้วย

พ่อแม่ที่ไม่มีธรรมในความเป็นพ่อเป็นแม่  เป็น "เปรต"...ครับ ไม่ใช่พระพรหม ไม่ใช่พระอรหันต์ของลูกแต่อย่างใด  ทั้งลูก ยังต้องเป็นภาระที่มาของประเพณีสารทเดือนสิบ ด้วยดังนี้ แล ฯ

Takeda    ดีแล้วที่เป็นโสด จึ้ยส์ ^^
Atthanij Pokkasap  ไม่ทำบาปๆเอาไว้มั่ง เด๋วไม่ได้มาเกิดเป็นคนเน้อ...
Atthanij Pokkasap  พระสอนธรรม ท่านเรียกว่า "แสดงอรรถ" แต่ เมื่อแสดงอรรถแล้วไม่แสดง "บาลี"...คือต้นตอของ อรรถ ท่านให้ถือว่า ธรรมของพระนั้น ใช้ไม่ได้ครับ ไม่ถือว่าเป็นธรรม ไม่ถือว่าเป็นภาษิตด้วย..พระพุทธศาสนามีมาตรฐานในเรื่องธรรมชัดเจนอย่างนี้...ฉะนั้นที่พระเอามาพูดมาแสดงส่วนใหญ่แล้วไม่บอกบาลีที่มา ก็ คือ พระ..เพ้อ เจ้อ...ครับ
Prirot    ฝันว่าได้พบอาจารย์ ครับ. จาก. ตี๑ จนสว่าง. อาจารยให้ผ้ายันต์มาสองผืน. พิมพ์ 4. สี อย่างดี ได้ดูอย่างละเอียดผืนหนึ่ง. ตื่นก่อน. ฮา...! พิจารณาตัวเองแล้ว. ท้องอืด.
(ธาตุพิการ)ครับ. แต่ก็ดีใจยังไม่คลาย. ยุครับ.

Atthanij Pokkasap  ก็คิดจะพิมพ์ผ้ายันต์ พุทธจักรมหาปัถมัง แจกเป็นที่ระลึกอยู่นะครับ จาก งานกฐินสามัคคี อุโบสถมหาอุจวัดบ้านสวาย...แบบพิมพ์ใหญ่(พันคอ-พากเฉวียงไหล) กะพิมพ์เล็ก แบบผ้าผูกข้อมือ
Meepa    ใหญ่ไป. ครับ. เล็กไป ครับ. อาจารย์ ฮา...!

Tan    ฝันเหมือนกัน แต่ฝันว่าได้ไปงานศพคุณต่วย ได้พบอาจารย์Atthanij Pokkasap ผู้การ และอาจารย์เค้ก ตื่นมาท่องบทอธิษฐานวัดมหาอุจ ฝันว่า ผู้การกับอาจารย์เค้ก จัดงานศพคุณต่วยไว้ที่บ้านด้วย ส่วนอาจารย์ไปที่ศาลา
Tan     ลืมไป ผู้การกำลังจะให้ตะกรุดแทนตัวเก่าที่หักไป ส่วนอาจารย์ไปหาอะไรมาให้ก็ไม่ทราบ แล้วตื่นขึ้นมา แต่ระหว่างตื่นภาพวัดมหาอุจอยู่ในหัวละ เลยอธิษฐานมหาอุจเสียยกใหญ่เกือบครึ่งชั่วโมงจนหลับไปอีกรอบ
Atthanij Pokkasap  ช่วงนี้ คลื่นจิตผมกระจายไปทั่ว ฝันเห็นผม กันหลายท่านเลย

Panu     แถมพระยังต้องค้ำประกันให้คนเป็นลูกด้วยว่า หากทานที่ทำส่งไม่ถึงบิดามารดา พระนั่นแหละจะเป็นเปรต(รึมนุสสเปโต)เอง!
Panu     การปล่อยปละละเลยไม่ทำบุญให้บรรพชน จะทำให้บรรพชนอดอยากเปลี่ยนสถานภาพจากปรทัตตูปชีวีเปรตไปเป็นขุปปิปาสิกเปรต ต้องยังชีพด้วยของเหลือเดนจากผู้ที่ไม่ใช่ญาติเช่น เศษอาหารที่คนคายทิ้และคูถที่คนถ่ายทิ้ง
Panu   ขุปปิปาสิกรับอาหารผ่านมนุษย์เหมือนกันแต่อาหารนั้ต้องผ่านปาก รึทวารก่อน แต่บางพวกก็รับจากมนุษย์ตรงๆคือ กินจากศพคนตายเลย 
Atthanij Pokkasap  ตอนนี้มูลนิธิฟอกเงินหากินกับศพ...เพียบบบบ...

Panu     เวตาลน่ะเด็กๆ 

๕๙.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.*** Atthanij Pokkasap  shared Mareep Nnag Yakkhanugann's photo. 4 hours ago
องค์รูปสีน้ำเงินในแสงสว่างแห่งโพธิจิตที่บังเกิดขึ้นจริงของ "เด็กดื้อ" ที่ภพนี้ชาตินี้ไม่เคยเชื่อว่า พระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า มีจริง!!!


* เหวัชระยิดัมองค์สำคัญในการปฏิบัติพุทธตันตระ   พระองค์มีรูปกายสีน้ำเงินเข้ม  มุมมองในผู้ศึกษาพุทธธรรมได้แบ่งแยกอย่างชัดเจนว่าอนัตตาและอารมณ์ฝ่ายดีเป็นอริยะชนผู้มีคุณความดี  เป็นผู้มีธรรมะผู้สัมพันธ์ด้วยจึงเป็นอริยะชนด้วย    แต่ในด้านตรงข้าม อัตตาและอารมณ์ฝ่ายร้ายเป็นความชั่วร้ายเป็นทุรชนที่จะต้องทำลายทิ้งหรือเก็บกดคุมขัง  เพื่อมิให้ผู้ที่สัมพันธ์ด้วยกลายเป็นผู้ชั่วร้าย   ความขัดแย้ง การต่อสู้จึงบังเกิดขึ้นตลอดเวลา    แต่เจตนารมณ์ในพุทธรรมมุ่งเน้นในสันติวิธีมากกว่าการต่อสู้และความขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งนั้นเกิดขึ้นภายในตัวผู้ศึกษาธรรม  ยิ่งไม่ควรบังเกิดขึ้น   ด้วยว่าการต่อสู้กันนั้นในที่สุดตัวเราโดยองค์รวมจะเป็นผู้ถูกทำลายเอง    


ในมุมมองของพุทธตันตระ   จึงมุ่งสู่ศูนยตาสภาวะ  สภาวะที่ไม่ได้อยู่เองโดดๆเป็นสภาวะที่สัมพันธ์ แอบอิงกัน  เป็นสภาวะแห่งการมองอัตตา อนัตตา อารมณ์ดี อารมณ์ร้ายตามความเป็นจริงแห่งธรรมชาติ ที่ต้องสัมพันธ์กัน เปิดโล่ง โปร่งใส   เมื่อดวงตาแห่งธรรมเปิด มองเห็นศูนยตาสภาวะ พุทธภาวะก็บังเกิด  ผู้เปิดดวงตาแห่งธรรมก็คือองค์ยิดัม 


แท้จริงแล้วองค์ยิดัมก็คือ รากฐานแห่งพลัง อัตตา อนัตตา อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเอง    ดังนั้นเมื่อพลังแห่งอัตตา อนัตตา อารมณ์ทั้งมวล สัมพันธ์กันอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา  พุทธภาวะก็บังเกิด    ยิดัม ก็คือ วัชรธรรมกาย หรือพุทธภาวะนั่นเอง

Atthanij Pokkasap  อย่าเอาศัพท์สูงส่งในพระพุทธศาสนามารับใช้ ธรรมะกเลวกะราดชั้นต่ำๆของคุณ....โดยเฉพาะผู้รู้ในเมืองไทยที่อ่านภาษาไทยโบราณไม่ออก..เป็นกันมาก....


Atthanij Pokkasap  ไสยศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์ไทย เป็นหลักฐานที่ประเทศนี้มีมากกว่าที่ธิเบต แต่ ไอ้นักประวัติศาสตร์ไทย นักการศีกษาพระพุทธศาสนาของไทย...ตัดทิ้งหมดจึงเป็นเหตุให้รู้ว่ามันเขียนประวัติศาสตร์ชาติตามใบสั่งอังกฤษและฝรั่งเศส เลวส่งต่อรุ่นต่อรุ่น... กว่า 150 ปีแล่ววว....


Atthanij Pokkasap  กำเนิดสมาธิบริสุทธิ์แบบพุทธๆ ..พุทธตันตระสยาม มีสายเดียวในโลก...นั่นคือ คัมภีร์ปถมัง !!!


Mareep    เสริชมาจากวิกิพีเดียน่ะครับ...ที่มาการอธิบายก็เลยอาจหลายมือหลายความคิด...การตีความอย่างนี้มันมีส่วนทำให้คนบางกลุ่มมักไปตั้งกระทู้เอาว่า...ดีชั่วไม่มี...ธรรมชาติที่แท้เป็นกลางๆสีเทาเท่านั้น...ไม่มีอะไรดีหรืออะไรชั่วอย่างแท้จริง...บางคนถึงกับเอาไปพัวพันกับเรื่องการเมืองหรือสถาบันการปกครองว่าไม่มีอะไรดีชั่ว...ทุกคนมีสีเทาเหมือนกันหมด...แล้วแต่ใครขึ้นมาใหญ่...ไม่มีใครดีจริงกว่าใคร!!!???...


Atthanij Pokkasap  ก็..แบบเดียวกับสายพระปริยัติ เถียงกันเอาเป็นเอาตาย ถึงกับจุดไฟเผาทำร้ายกันล้างวัด(หนักกว่าโงดินเนียมเล่นงานศาสนาพุทธก่อนเวียดนามแตก)แต่ฝ่ายปฏิบัติ เดินทางข้ามฝั่งกันไปเป็นแถว...เหมือนอุปมาตอนพระพุทธเจ้ากับคณะสงฆ์อรหันต์ข้ามแม่น้ำคงคา ขณะที่พวกชาวเรือกำลังมัวแต่เถียงกันหาเรือที่เหมาะสมมารับพระแต่ละรูปกันอยู่....


Atthanij Pokkasap  การแสดงความเห็นแบบบัตรสนเท่ห์...เป็นพฤติกรรมชั่วช้าที่สุดของสังคมมนุษย์ ครับ


Atthanij Pokkasap  ไม่แตกต่างโพล ของ นักวิชาการทุกวันนี้...


Atthanij Pokkasap  พวกที่เถียงและแสดงความเห็น ที่ยกตัวอย่างมานั้นอยู่นอกประเด็นกฏพื้นฐานของวิทยาศาสตร์หมดเลย...(Law of Conservative of Energy) คุณจะเอาชนะแบบไม่คำนึงถึงกฏกติกาพื้นฐาน(สัมมาทิฏฐิ)กันเลยนี่หว่า......จิ๋นซีฮ่องเต้ เกิดมาเพื่อทำลายล้างคนพวกนี้โดยตรง...


Mareep    อยู่นอกกฏก็เป็นไอ้พวกโลกันตรนรก...อาจารย์เอ่ยถึงจิ๋นซีทำให้นึกถึงหนังเรื่อง Hero ของจางอี้โหม่วเลย...ทำออกมาได้สวยลึกซึ้งและไม่ได้ตีความด่าว่าความโหดร้ายของจิ๋นซีแต่อย่างเดียว...ผมคิดว่าความโหดร้ายดั่งกล่าวมันน่าจะมีเหตุผลที่มามากกว่าที่ใครๆชอบวิจารณ์กัน...


Atthanij Pokkasap  จิ๋นซีศึกษาหนักมากแล้วหวังนักปราชญ์มาช่วยออแบบบ้านเมืองแบบเร่งด่วน แต่มันกลับมาทะเลาะทุ่มเถียงหาข้อสรุปไม่ได้ท่านเลยกวาดล้างตายยกแผ่นดินไปเลย....นักปราชญ์เดนตายที่เหลือเลยป้ายสีว่าท่านโหด...


Atthanij Pokkasap  ความแตกแยกเละเทะในสังคมไทย นี้ผมเฝ้ามองอยากรู้อยากเห็นนับแต่จำความได้กว่า ๕๐ ปีแล้ว มันถอยหลังระเนนระนาด ความจริงทางประวัติศาสตร์ถูกปิดบังและบิดเบือนหมด แม้แต่ธรรมะ...มันก็ล้างสมองให้เป็นเหมือนนิทานก่อนนอน สำหรับสังคมที่ไม่รู้จักโต...และวันนี้เห็นชัดมาก ไม่รู้จักโต...ไม่รู้ภาษา...อะไรเลย...จะอยู่แต่กะเทพนิยาย...กันทั้งนั้น...


Atthanij Pokkasap  ทั้งที่ ธรรมะเป็นเรื่องของชีวิตจริง...ศาสดาคนแรกที่ให้ความหมายชีวิตจริงๆ คือ ท่านสาราธุษตรา(โซโรอัสเตอร์) ที่ว่า...ชีวิต คือ การต่อสู้....หลักของครอบครัวของศาสนาบูชาไฟ แม่หญิงเป็นใหญ่ในตระกูล..ครับ มหาเสนาบดีจะออกรบ ถามจะต้องทำร้ายข้าศึกขนาดไหน แม่หญิงแห่งตระกูลจะเป็นผู้ชี้ขาด...


Mareep    ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจะศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกับสังคมยุคปัจจุบัน


Ren    สังคมไทย..ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง เห๊อะๆๆๆ..กูเป็นหางช้าง ว่ะ...แหะแหะแหะ


Atthanij Pokkasap  อ้าว ไม่ใช่แมงหวี่บินตามตอมตูดช้างหรอกเร้อะ....??!


Atthanij Pokkasap  อาตมันคุุ้มครอง คุณภาพจิตชั้นสูง(เกือบที่สุด) ในพุทธตันตระสยามขนาดเล็กสุดของปุถุกัลยาณชนในวัยเด็กอ่อน...ก็คือ ขัวญ ตามวัฒนธรรมชาวนาของสุวรรณภูมิที่พุทธตันตระพัฒนามาเป็นเทพในโหราศาสตร์เรียกว่า *แม่ซื้อ*....


Atthanij Pokkasap  รากฐานของการทำความคุ้นเคยกับสุญญตภาวะ มีตำราตกทอดเฉพาะที่ฝ่ายพุทธตันตระสยาม นั่นคือ คัมภีร์ปถมัง(Buddhatantric Book of Genesis) ชนชาติเดียวเท่านั้นในโลกของพุทธศาสนิกชน!!!


Atthanij Pokkasap  ปรากฏการณ์เหวัชระ(ปฏิมากรรมลอยตัวองค์เดียวในบรรดารูปเคารพที่ใช้ทอง..ในการหล่อหลอมเปลืองที่สุด)ของ Atthanij Pokkasap เกิดจากประสบการณ์เฉพาะในชาตินี้ภพนี้ ไม่ยอมเชื่อว่า พระพุทธศาสนามีจริง ไม่ยอมเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริง จึงพยายามค้นคว้าจับผิดหาข้อลบล้างพระพุทธศาสนาทุกรูปแบบ...ประสบการณ์แห่งความดื้ออย่างร้ายกาจ ๕๐ ปี เผชิญหน้ากับฤทธานุภาพของผู้ทรงศักดิ์ทางจิตนานาชาติของพระพุทธศาสนา ๓๕ ปีที่ต้องยอมรับความยิ่งใหญ่อย่างสูงส่งของพระพุทธศาสนา...และจากนั้นมาจึงพยายามรักษาความรู้สึกรักศรัทธาในพระพุทธศาสนาอันสูงส่งยิ่งใหญ่นั้นไว้ตลอด จึงเป็นที่มาของการกล่าวธรรมที่ประกอบด้วยอารมณ์รุนแรงและชัดเจน ครับ ..อย่ามาลบหลู่อวดอ้างหากินแบบหยาบให้รู้เมื่อไหร่...เป็นเรื่อง...Thursday, October 15, 2015

๕๘.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.


*** Mareep shared a link. 19 hours ago 


   Science - Manager Online - ปะทะ 2 ความคิด บั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นเองหรือคนทำ?หลังการเปิดเผยข้อมูลภาพถ่ายจากการเปิดหน้ากล้องนานๆ เพื่อพิสูจน์ว่าปรากฏการณ์ บั้งไฟพญานาคนั้นเกิดจากการยิงกระสุนส่องวิถี ทาง นพ.มนัส กนกศิลป์ผู้เสนอทฤษฎีว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติจึงได้เชิญ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ร่วมเสวนาเพื่อแสดงความเห็นต่อแง่มุมดังกล่าว


Nnag    ถ้าบ้านเราจะมีแต่นักวิชาเกินแบบเนี้ยยย!!!...แค่นี้มันยังแตกยังแยกไม่พอใช่มั้ย...เศร้าจังกรู...


Atthanij Pokkasap  มันมีราคาให้เศร้า...?...ไปหวัง สูงอะไรกะพวกมันขนาดนั้นนน...


Atthanij Pokkasap  พวกมัน...ไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่อง ...เอกภาพแห่งความจริง ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ คือ ปรากฏการณ์ทางสังคม ปรากฏการณ์ทางฟิสิคส์ และปรากฏการณ์ทางจิตสรีระ ทั้ง สามปรากฏการณ์นี้เป็นคนละมิติของความจริงหนึ่งเดียว เหมือนแก้วปริซึม ที่สะท้อนภาพภาพเดียวออกมา แต่..นี่ พวกวิทยาศาสตร์แยกส่วน...บัดซบ...


Atthanij Pokkasap  พวกประสบความสำเร็จทางชีวิตและการงานบนการสร้างความหายนะแบบสะสมแก่สังคมทั้งนั้น...ขี้ทูดสังคม


Nnag     สวัสดีครับอาจารย์...เห็นแล้วอดสังเวชไม่ได้เลยเอามาลง...เห็นเถียงกันเป็นชาติแล้ว...นี่ตัวตั้งตัวตีในเวปเลยถล่มเรื่องลักษณะนี้ตลอด...เถียงกะเขาไม่เก่งเลยไม่เข้าไปอีกในแผนกวิทยาศาสตร์...พอๆกะฝ่ายศาสนาในเวปนั้นก็พวกบ้าตำราตีความตามการแปลตรงตัว...ใครเข้าไปไม่เห็นด้วย...มันกะพวกมันก็ถล่มเขาด้วยข้อความต่างๆๆ...บ้าพอๆกันทั้งสองฝ่าย...ผมเคยหลงเข้าไปพักใหญ่ๆๆ...


Atthanij Pokkasap  ไม่น่ารอดลอยนวลออกมาเลย..เน้อะ


Nnag     นรกยังไม่ต้องการ555...


Atthanij Pokkasap  จากลักษณะความเห็น.. จัดอยู่ในตระกูล เวมานิกเปรต...เทวดาเปรตที่ควักเนื้อหลังตัวเองกินทั้งนั้นเลยนี่นา...


Nnag     เขาคงอร่อยกะเนื้อตัวเองบ่อยๆๆ...ปล่อยไป...


Atthanij Pokkasap  แล้ว ก็ได้เจอ กูฏวินิจฉยกะเวมานิกเปรต ที่ศาลเยาวชน ในบ่ายวันที่ ๒๕ พย.ของขอนแก่นเข้า..จริงๆ.... สรุปต้นทาง เป็น พวกสมองฝ่อไว้กั้นหู ปลายทาง-สมองกลวงหอคอยงาช้าง....ชาวพุทธโบราณเค้าเจอมาหมดก่อนหน้าแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาล....Illustration  :  http://www.kruuweeteachthai.com/15234274/the-naga-fireballs


Wednesday, October 14, 2015

๕๗.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.*** Atthanij Pokkasap 2 hours ago 

ข่าวสาร จาก..พลวัตผู้สร้างพระพุทธศาสนาสากลแห่งเอเชียกลาง

ตอน...ปฐมกำเนิด โยคะฝัน.


ข่าวสาร จาก พระอรหันต์ (สมัยพุทธกาล)

ตอน..กำเนิด "โยคะฝัน"


>>>เรา ได้ฝันเห็น พระพุทธเจ้า พระนามว่าสิทธัตถะ ผู้เปล่งปลั่งดั่งพระอาทิตย์ มีรัศมีรุ่งเรืองดั่งพระจันทร์ เป็นเชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านระ เป็นนายกของโลก...กำลังเสด็จดำเนินไปในละแวกป่า ได้ยังจิตให้เลื่อมใสในพระองค์ 

..แล้วได้เข้าถึง สุคติ ในกัลป์ที่ ๙๔ แต่กัลป์นี้...


เรา ได้สัญญาใดในกาลนั้น ด้วยสัญญานั้น เราไม่รู้จักทุคติเลย นี้..เป็นผลแห่งการได้สัญญาในพระพุทธเจ้า


คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทามรรค ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราได้ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนา เราได้ทำสำเร็จแล้ว ดังนี้


ทราบว่า... ท่านพระพุทธสัญญิกเถระ ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล ฯ


จาก ข้อ(๓๑๑) พุทธสัญญิกเถราปทาน ที่ ๙ อปทาน ขุททกนิกาย พระไตรปิฎก เล่ม ๓๒/๔๕


*เพียงมี รัก มีศรัทธาแล้วฝันเห็นพระพุทธเจ้า เพียงครั้งเดียว...ในชีวิต
ภพชาติหลังๆที่ผ่านมาไม่มีสู่คติเลย...นี่คืออานุภาพฝันในพระพุทธศาสนา!!!
Atthanij Pokkasap  อำนาจแห่งความฝันของผู้มาเป็นพระอรหันต์สมัยพุทธกาล เป็นที่มาของหลักสูตร โยคะฝัน ใน อนุตตรโยคะสูงสุดของพุทธตันตระยุคบุกเบิกพระพุทธศาสนา ให้เป็นศาสนาสากลศาสนาแรกของโลก....


Atthanij Pokkasap  ผมกำลังใช้รายละเอียดในหลักสูตรนี้มาวิเคราะห์ปรากฏการณ์เลขหวยล็อคของเหล่าเวมานิกเปรตแห่งดินแดนที่อ้างว่าเป็นแดนพุทธแถวนี้..ครับ!!!


Atthanij Pokkasap  ความชัดเจนของความฝันที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต ขึ้นอยู่กับ ความรู้ความเข้าใจเรื่องสมดุลระหว่างอดีต กับ อนาคต ครับ...


Mareep    อาจารย์คุ้ยเอาแบบลึกๆจนผมเองยังไม่เคยรู้จักพระอรหันต์ท่านนี้เลย...นับประสาอะไรกับเนื้อหาที่ซับซ้อนซ่อนอยู่อย่างเรื่อง...โยคะฝัน...ถ้าได้ฝันเป็นนิมิตติดตาติดจิตใจจนไม่ต้องลงไปเวียนว่ายในอบายภูมิคงประเสริฐสุด...คำว่าฝันเห็น...ในที่นี้ไม่ใช่เรื่องเทคนิคธรรมดาแล้ว!!!...


Atthanij Pokkasap  เราสามารถจัดลำดับเท็คนิคง่ายๆจากไสยศาสตร์ไทยให้มาเข้าหมวดหมู่อนุตตรโยคะตันตระทั้ง ๖ สาขาได้อย่างลงตัวแล้วจะฝึกอย่างสนุกสนาน(หลักการปฏิบัติธรรมท่านให้ฝึกด้วยปีติ อิ่มใจและเต็มใจอย่างมุ่งมั่น)เมื่อรู้ลำดับขั้นตอนและความหมาย ประกอบกับวิธีของพิธีกรรมแล้วครับ....


Atthanij Pokkasap  อย่างเช่น นารายณ์แปลงรูป, นะหน้าทอง จัดเข้า โยคะมีภาพลวง, อย่าง คาถาพระสีวลี คาถาเปิดโลก หรือคาถาอธิษฐานดูเนื้อคู่(ลงไปหลายเดือนก่อนแล้ว)จัดเข้าหมวดโยคะฝัน....แล้วนำคำอธิบาย ทั้งหัวข้อ(อุทเทศ) ข้อปลีกย่อย (นิทเทศ)จากไตรปิฎกเข้าประกอบ...จะเห็นชัดเจนเลย..


Atthanij Pokkasap  แต่ที่ผ่านมาไสยศาสตร์ไทย โหราศาสตร์ไทยถูกทำร้ายหนักมาก...ทั้งที่ผู้ทำร้ายเหล่านั้นกลับงมงายลับหลังสังคมอย่างหนัก...หนักกว่าชาวบ้านหลายพันเท่า...


Atthanij Pokkasap  ความที่อยากเป็นตะวันตก ถึงกล้าทำร้ายมรดกบุรพชน แต่พอไปไม่รอดกลับเอามรดกบุรพชนมาดัดแปลงหากิน หน้าด้านไร้ยางอายมาก....เริ่ม เนรคุณ ทรพี จากสูงสุดนั่นเอง..มันจึงถูกวิบากกรรมสั่นคลอนรอวันล่มสลาย....


Mareep    แค่อ่านก็นึกสนุกตามสำนวนอาจารย์เลย...อันนี้น่าจะอยู่ที่เทคนิคการสอนร่ายมนต์ถ่ายทอดด้วย...อย่าหาว่ายอกัน...อาจารย์ทำตรงนี้ได้ดีครับ...ที่เหลือก็แล้วแต่บุญพาวาสนาส่งกุศลปัญญาความเพียรอดทนที่ศิษย์แต่ละคนสั่งสมมาล่ะกัน...


Atthanij Pokkasap  ในระดับพื้นฐานของไสยศาสตร์ไทย อารมณ์ร่วมแห่งการบริกรรม มีผลต่อองค์รวมของสมาธิแบบง่ายๆมากครับ....๕๖.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.


*** Atthanij Pokkasap 7 hours ago 

Atthanij Pokkasap   อจ.กำลังท้าทาย..พวกที่ยกตัวว่ารู้เรื่องจิต เรื่องสมาธิ....จักรวาลในไตรภูมิ ที่มาของคัมภีร์สุริยยาตร์ เป็นเลขแห่งจิตทั้งสิ้น...รู้เรื่องกันรึก็เปล่า....ทั้งนั้น...ธรรมะตอแหล...


Atthanij Pokkasap   คัมภีร์สุริยยาตร์เป็นที่มาของปฏิทินไทยทั้งแบบสุริยคติ และจันทรคติ...มาจากเลข คงที่ ๘๔,๐๐๐ ที่กระจายออกเป็นอนุกรมเรขาคณิตก้าวหน้าตามสัดส่วนของแรงโน้มถ่วงดวงดาว...มันก็ไม่รู้เรื่องกันอีกนั่นแหละ


Atthanij Pokkasap   84,000 หน่วย เป็นอายุจิตที่สูงสุดในอรูปฌาน....


Atthanij Pokkasap   เพียงโครงสร้างไตรภูมิที่มาของคัมภีร์คำนวณเวลา..มันก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้ว....


Atthanij Pokkasap   คิง เมนันเดอร์ ปุจฉา ว่า...อะไรเป็นมูลกำเนิดเวลา ?
ท่านพระนาคเสน วิสัชนา ว่า "ปฏิจจสมุปปาท เป็นมูลกำเนิดเวลา มหาบพิตร"
จาก อัทธานปัญหา ตติยวรรค มิลินทปัญหา....


Atthanij Pokkasap   สจิตฺตปริโยทปนํ ไม่ได้ง่ายอย่างที่คนไทยทั่วไปรู้ครับ


Ren     ฮ่าฮ่าฮ่า..เลียแผลอีกแล้ว..5.มันมาอยู่หน้า 8 ได้ไงวะเนี่ยยย ได้หวยรัฐ823 มาสองใบ กูจะไม่หัวเราะแบบ 555 อีกคอยดู ฮือฮือฮือ.ฮืดฮืดฮดื...


ตรีภพ    อจ.เขียนหนังสือออกสักเล่มหน่อยเถอะคร่ะรับรองนูจะเปนลูกค้าดีเด่นเรย


Atthanij Pokkasap  ให้ต่อเนื่องทั้งปี 2556 ก่อน...ได้เสมอหน้าทุกคน....แล้วค่อยเขียน


ตรีภพ    เสมอหน้ายังไงนูไม่เข้าใจ....หรือว่าอจ.ถูกเสนอชื่อเปนราชบันดิด


Atthanij Pokkasap  ถูกหวยอย่างเสมอหน้าตาหาก ราดซะบานดีดไม่สนหรอก...ขึ้เกียจสมองแฟ๊บ...


Yakkhanugann    แล้วน้องนุ่นมาได้ไงอาจารย์...มาทางฝันเหรอครับ...


Atthanij Pokkasap  แอ่ะ แอ่ะ..ลามกครับ เป็นนางเอกคนที่ 3...ปี 2550 น้ำผึ้ง ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ ปี 2551 ขวัญ-อุษามณี วีระไวทยะ ของนุ่น 25 ธค.2555 นี้เอง....นุ่นนี่ ตอนเด็กๆเคยอุ้มเค้านะ...นิมิต พวกนี้...มีสันดานไม่ดีเดิมๆของผมเป็นฐานบาท..บอกละเอียดมิได้..ซ่วยปุ๊กติ๊ก...


Atthanij Pokkasap  ได้..เห็นนางเอกที่ไร..ถูก หวยเป็นหลักแสนขึ้นครับ...นุ่นเธอจะเป็นเหตุการณ์ที่...๗ ก่อนหน้า มีหลายท่านครับ...เป็นสถิติที่ตัวเลขมูลค่าสูงละกัน...


ตรีภพ    อ.แถลงการแต่เนิ้นๆนะคร่ะ เอาแบบฟาดทีเดียวเงินใหลจากตู้แบบเอาไม่ยุเรย เจ็บใจงวดนี้


Yakkhanugann     จำวันออกผิด...00...มาเต็มๆๆ...


Atthanij Pokkasap   อิทธิพล 00 ยังต่อเนื่อง..ถึง วันที่ 16 มกราคม 2556 ครับ แต่ต้องเข้าใจ การยืด..ตามหลัก Theory of Mobius Strip ภายใต้กฏอนุรักษกรรมแห่งพลังงานด้วย ผมจะบอก ๕ วันล่วงหน้าก่อนเกิดปรากฏการณ์จริง นะครับ.


Mg    ขอด้วยนะคะอาจารย์ ิอิอิ


Atthanij Pokkasap   ได้ทุกคนที่ให้เกียรติสนใจ...จะบอก ในเช้าวันที่ ๑๒ มกรา.ครับ ตอนนี้ความจริงก็สัมผัสรู้แล้ว...แต่ ต้องทดสอบซ้ำซาก...มาก


ตรีภพ    ตั้งหน้าตั้งตารออย่างมีความหวังคร่ะ


Atthanij Pokkasap   นักกระยาสารท ครับ...ไม่ใช่ผู้รู้ธรรมหรือบรรลุธรรมแถวนี้...เป็นแค่นักกระยาสารทเท่านั้นครับ ของจริงที่ท้าชิมได้...สัมผัสได้...


Atthanij Pokkasap   นาคอสูรพรหมฤๅษี สหาย อนันตนาคราชและกาฬนาคราช อวตารลงมาเป็น...นักกระยาสารท์ นักกวนกระยาสารท์ แค่นั้นเอง.....ครับ..


Yakkhanugann    สหายอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้...


Ajarn    เห็นอาจารย์โพสต์ตัวเลขชุดใหญ่ คงต้องใช้ในโซนยุโรปค่ะ แอบยิ้มอยู่


Atthanij Pokkasap   อีกไม่นานจะขยายผลไปครับ...ขอเล็กๆภายในประเทศนี้ก่อน ขนาดนั้น ยังต้องเผชิญกับพลังล็อค ของเทวดาขี้ฉ้อ...ถึง ๒ กระแสแรงๆเลย...มันโกง ปชช.ทุกรูปแบบจริงๆ...ทั้งรูปธรรม-นามธรรม โกงหมด...


Atthanij Pokkasap   ตอนขยายไปน่าจะคุมเตโชธาตุ(ฟ้าผ่า) เล่นงาน อมนุษย์ที่ไม่มีสัจจะของความเป็นมนุษย์ คงได้ผ่าตายหลายตน แน่นอนครับ..


Atthanij Pokkasap   ยิ่งถ้าคำพิพากษาศาลโลก แล้วมีอมนุษย์ที่ปล้นอำนาจมนุษย์ไปสวมรอยรับคำพิพากษาศาลโลก...สัจจะสามารถทำฟ้าผ่าตายแบบเรียงลำดับ ...ทำได้แน่นอนครับ ขอเช็คพลวัตแห่งความก้าวหน้าผ่านหวยนี้ก่อน....ไม่มีคำว่าให้อภัย...หรือแผ่เมตตา...สำหรับอมนุษย์กลุ่มนั้น....ทำได้แน่นอนครับ เร่งวันเร่งคืนเร่ง ความเพียรอยู่เต็มที่....ทุกวันทุกคืน....


Atthanij Pokkasap   นิมิตได้มาแล้วตั้งแต่ คืนวันที่ ๒ แต่ต้องรอ คืนที่ ๖ และ คืนที่ ๑๐ มกรา ประกอบด้วย ส่วนการมีคำสั่งเลขนั้นมักออกคำสั่งช่วงหัวค่ำของคืนสุดท้าย..ครับ ซึ่งจะต้องรอเช็คด้วย เพราะนี่คือไทย....


Atthanij Pokkasap   คำพิพากษาศาลโลกที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า คือการยอมส่ง วิญญาณศักดิ์สิทธิ์และกระดูกบุรพกษัตริย์ผู้สร้างสมร่มพระบรมโพธิสมภารจนมีพื้นที่กว้างไกลกว่า ๑ ล้าน ตร.กม. ให้ไปติดคุกอยู่ที่เขมรเช่นเดียวกับคุณวีระคุณราตรี...ครับ...อมนุษย์ที่อยู่ในคราบร่างมนุษย์พวกนี้ ต้องถูกเช็คบิลอย่างไม่ต้องมีเหตุผล...สัจจะอย่างเดียวพอเลย ...


นาคพิกลจริต     หลุดจากหมองูเมื่อไหร่เจอกันครับ!


Ajarn    กำลังดูคลิปเรื่องคุณวีระคุณราตรีพอดีค่ะสงสารเขาจังคนทำเพื่อประเทศชาติแผ่นดินไทย อาจารย์ติดต่อเทวดาสุจริตช่วยพวกเขาด้วยนะคะ หมองูอะไรเหรอคะคุณนาค
  


    รายการ ถึงสื่อถึงคน วีระ-ราตรี ตอน1 ๓๐ ธ.ค.๒๕๕๕

    สามารถชมรายการสด และติดตามชมรายการย้อนหลังทางสถานีได้ที่ www.fm-tv.tv ได้  

    ตลอด 24 ชม.


เอ..อาจารย์คะไอ้คนล็อคหวยน่ะได้ยินว่ามันเป็นคนตัวเป็นๆไม่ใช่เหรอคะแล้วเทวดาอะไรมาเอี่ยวด้วยคะ ไอ้คนสั่งล็อคน่ะ มันคงถูกเงินทับตายซักวันมั้ยคะ คือเร็วๆหน่อบง่ะ
คอนเฟอร์มหน่อยค่ะว่ายังไงๆธรรมะก็ต้องชนะอธรรม คนจะได้ไม่ท้อถอยในการทำความดี


Atthanij Pokkasap   พระพุทธศาสนา แยกไม่ออกจากอุปนิษัทของพระเวทดึกดำบรรพ์เลย...และพระพุทธศาสนาไปชนะวินาทีสุดท้าย ยกสุดท้ายด้วย คือสมาบัติขั้นที่ ๙(สัญญาเวทยิตนิโรธ)  
แต่นักปราชญ์ประเทศไทยเก่ง แยกออกจากกันได้เกลี้ยง  แต่ไม่รู้เรื่อง สมาธิเลยแม้แต่นิดเดียว....เอาของสูงมาปู้ยี่ปู้ยำ ต่ำสถุลหมดเลย...


Atthanij Pokkasap   ความดีในสุวรรณภูมิจะชนะกลุ่มอมนุษยภัยได้คงต้องให้เกิดหายนะภัยจากธรรมชาติเข้ามาล้างก่อนเท่านั้นเหมือนที่วิทยาศาสตร์ตะวันตกเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เพราะคริสตจักรล่มสลายด้วยกาฬโรคระบาด ผู้คนสิ้นหวังต่อคริสตศาสนา...


Atthanij Pokkasap   ถ้าเรายังไม่สามารถลอกเปลือกโฆษณาชวนเชื่อที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องในประเทศนี้ได้...ก็ยะยังแก้ไขอะไรไม่ได้เลย....


Atthanij Pokkasap   ทั้งสองฝ่ายใช้โฆษณาชวนเชื่อ ล้างสมอง ปชช.ที่ไร้ที่พึ่ง ด้วยงบประมาณแต่ละปีเป็นแสนๆล้าน ก็..ภาษีจากหยาดเหงื่อแรงงนของ ปชช.ส่วนใหญ่ของประเทศทั้งนั้น....เลวทรามทั้งคู่....


Ren    ไอ้พวกอัตตาใหญ่..ถ้ากูทำได้..กูจะทำให้ตัวมันหญ่ายยขึ้นๆๆๆๆๆๆๆ..จนตัวมันแตกโป๊ะเป็นข้าวโพดคั่ว เสียงมันคงเสนาะหูพิลึก...ตอนนี้เข้าป่าหาต้น..ต้นชี้ตายปลายชี้เป็น ถ้าหาเจอจะตามชี้เป็นรายๆไปไม่ให้เหลือ


Atthanij Pokkasap   ๑๒ มกรา.(19.50 น.) ย้ำ...เลขเก่ากลับมา...คือ เดิม 3 0 2 3 5 8...3 0 2 บิดกลับตามกฏห่วงโมเบียส เป็น 2 ..1...หรือ 3 0 เป็น 3..1.. น่ะครับ 555 เริ่มย้ำแล้วนะครับ เพราะยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวของประกาศิตล็อค.....


Atthanij Pokkasap   ย้ำ...2 1 และ/หรือ 3 1 แต่ป้องกัน(ต้นทุน) 12 , 13 ไว้ด้วยละกัน