Loading...

Tuesday, September 22, 2015

๒๗.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.
*** Atthanij Pokkasap    

พระอนาคามี โดยนิยามทั่วไปนั้น เห็น ไตรลักษณ์( อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในขันธ์ ๕) ที่อำนาจจิตเป็นสมาธิชั้น ปฐมฌาน(ฌานที่ ๑)...เป็น ชั้นดับ "กามคุณ ๕ " ด้วย...สามารถในการล็อคเวลา พื้นที่ของโลกต่างๆได้ด้วย....จิตระดับนี้จึงมีอำนาจขับเคลื่อนให้หลุดพ้นจากกามได้อย่างเด็ดขาด...แต่ พระไทย สอนมั่ว มากครับ....สมาธิ ไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆเลยเพื่อยืนยันความมีอำนาจกำจัดกิเลส...มั่ว ครับ มั่วอย่างไม่อาจให้อภัยAtthanij Pokkasap   แต่ ท่านอุคคะคฤหบดี เห็น อริยสัจ ๔ ในขันธ์ ๕ ก่อน ครับ


Atthanij Pokkasap   นั่นคือ ได้ปัญญาก่อน(ปัญญินทรีย์ ในอินทรีย์ ๕) ถือว่าเป็น อนาคามีชั้นยอด....ถึงได้ อัจฉริยธรรม ๘ ประการ
พระอนาคามี ถือศีล ๘ มาโดยมรรค และรับประทานอาหารเวลาเดียว โดย ไม่ต้อง ขอศีล....


Atthanij Pokkasap   ได้สมาธิ ระดับปฐมฌานขึ้นไป...เพื่อนๆคนบ้านเดียวกันที่บรรลุมาก่อนใน
พุทธันดรกัปก่อนๆ เยอะแยะ ก็คือเหล่า อริยพรหมชั้นสุทธาวาสครับ....


Atthanij Pokkasap   ผมโพสต์ลงหลายครั้งแล้ว แต่ ต้องตัดต่อเอาเอง


Atthanij Pokkasap   ถ้ากำหนดเป็นชั้น จะเป็นตามพจนานุกรมพุทธศาสตร์นี้ แต่ ลุงน่าจะรู้คนเดียวอีกแหละ ว่าระดับนิโรธสมาบัติที่อนาคามีเข้าได้มี ๓ ระดับ คือ เนกขัมมสุข วิเวกสุข และ สมาธิสุข ตามลำดับในสัมมาสมาธิ


Atthanij Pokkasap   ที่รู้เพราะ..ลุงมีเพื่อน เป็นพรหมสุทธาวาส ลงมาสนทนาธรรมด้วยอยู่หลายองค์...


Atthanij Pokkasap   พวกที่แอบอ้าง อวดอ้างบรรลุสมัยนี้ กลับไม่มีหน้าไหนพูดถึง เพื่อนที่เป็นพรหมสุทธาวาส แสดงว่า ..ขอโทษ แม่ม..เก่งเอง เก่งฉิบหาย ไม่ต้องสะสมบารมี อะไรเลย...เสือกบรรลุได้เองในชาตินี้ เก่งกว่าพระพุทธเจ้าอีก...มัน-พวกมันเก่งกันขนาดนั้น...


Atthanij Pokkasap   ไอ้พวกสัตว์เลี้ยง อาหารสำเร็จรูป แล้ว...มันเลยไม่รู้ว่า ความรู้ประดามีในโลก เป็นความรู้ที่เกิดจากการเปรียบเทียบ(ซาย =ขวา..สัมพัทธ, สมมาตร) ไม่เปรียบเทียบเป็นความรู้ของพระทักขิไณยบุคคลโน้น....สติปัญญาผู้มีฤทธิแบ้วทั้งนั้น...ควายไม่เจียมจริงเชียว


Atthanij Pokkasap   หมวดเทวดาสังยุต...นั่นน่ะนะ..คือเพื่อนฝูงร่วมรุ่นพระพุทธเจ้าในอดีตที่เคยปฏิบัติธรรมร่วมกันมาแล้วยังหลงเหลืออยู่ในภัทรกัปนี้ ครับ...พวกไม่เข้าใจในปฏิจจสมุปบาทว่าด้วยกำเนิดเวลา ของดาราจักรทางช้างเผือก(แสนโกฏิจักรวาล) มันวิเคราะห์ไม่ออกครับ...555


Atthanij Pokkasap   เซลล์สมองไม่ทำงานแม้แต่ขั้น อนาล็อค....เทียบกับ มือถือแอนดรอยด์ที่ราคาถูกที่สุด สมองของคนพวกนี้..ไม่มีค่าเลย


Atthanij Pokkasap   ปัญญาลึกล้ำ ต้องอาศัยพลังจิตยิ่งใหญ่ขับเคลื่อน พลังจิตยิ่งใหญ่ก็ต้องอาศัยพลังกายทั้งชีวิตขับเคลื่อนด้วย....แค่คิดเอาเอง...ท่องเป็นนกในกรงเลี้ยง ฉิบหายเถอะ สังคมไร้สมองแบบนี้