Loading...

Saturday, October 11, 2014

๒๕.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art- Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.
25.พระพุทธเจ้า - พระธรรม - พระสงฆ์ - วิทยาศาสตร์ - นิยาย - มวยไทย - ประวัติศาสตร์ - โหราศาสตร์ -ไสยศาสตร์ - ศาสนา - ภาษา - คณิตศาสตร์ - จิต - จักรวาล - สมาธิ - โยคะ - ดนตรี - ศิลปะ - เกษตรกรรม - สมุนไพร - อาหาร = สุขภาพและชีวิตที่ดีงาม
*** Atthanij Pokkasap
ข่าวสาร จาก...พระอรหันต์(สมัยพุทธกาล)
ตอน มารู้จักพุทธตันตระกันเถอะ !!! (ตอนพิเศษ ที่ ๑)
... ...


ตันตระ (สันสกฤต เขียน ตนฺตร) แปลว่า ช่างทอผ้า ช่างถัก เส้นสายต่างๆที่ยึดเหนี่ยวให้เกิดรูปของเรือนร่าง(สรีรปัตราการนาฑี)
...ในพิธีกรรมปฏิบัติทางลัทธิ ศาสนา...เรียกว่า ตันตรสูตรหมายถึงพิธีกรรมบูชาเทวะ เพื่อให้ผู้บูชาบรรลุทิพยศักดิ มีสัญลักษณ์เป็นการทำ สันถวะ ระหว่างพระศิวะกับทุรคาเทวี(ปางหนึ่งของเจ้าแม่อุมา)
..ในฝ่ายพุทธ คือรูปสัญลักษณ์ระหว่าง เหวัชระ สันถวะ กับ ไนราตมยาเทวี(นางอนัตตา) เกิดเป็นธิดา ๘ องค์ (ที่ขอมเรียก อัปสรา)เป็นสัญลักษณ์ของ อริยมรรคมีองค์ ๘
...เนื้อหาของ ตันตระทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายพระเวทสายไศวนิกาย-ไวษณพนิกาย ประกอบด้วย ๕ เรื่องหลัก คือ


๑.คัมภีร์ว่าด้วย จุติ อุบัติของ จักรวาล-มหาจักรวาล(ของสยามคือคัมภีร์ปถมัง ปรากฏหลักฐานอยู่ในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน)

๒.พิธีกรรม บูชาเทวะสัญญลักษณ์ธรรม(พระโพธิสัตว์ นานาองค์)

๓.เวทย์และศาสตราคมที่ให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการ

๔.มายามยวิธีเพื่อบรรลุ ศักติ หกประการ(ศักติ พลวัตที่ขับเคลื่อนให้ผู้บูชาได้พบ ธรรม ดังที่พระศาสดาตรัสรับรองว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นพระตถาคต) ของพระเวท นั้น ๖ ประการ พระพุทธศาสนาฝ่ายเหนือ ก็บารมี ๖ แต่ของสยามเป็น บารมี ๑๐

๕.มนตร์สญชีวะ...ว่าด้วยการโคลนนิง สรรพชีวิต หรือจิตดวงใหม่ของผู้บูชาเอง
..... ....

ข้อ ๓. นั้นรวมถึง โหราศาสตร์รักษาโรค และ ไสยศาสตร์รักษาโรค ที่สยามประเทศมีบันทึกโบราณเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมด มากกว่าชนชาติใดๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย เพราะพระพุทธศาสนาเมื่อเข้ามาเชื่อมต่อกับวัฒนธรรมชาวนาของสุวรรณภูมิ การประกอบเวชกรรมในสังคมอารยันเป็นวัตรที่ผิดศีล แต่สุวรรณภูมิจำเป็นต้องยกเว้น เพราะวัฒนธรรมชาวนาถือเรื่องนี้เป็นหลักของการดำเนินชีวิตประจำวัน
ข้อมูลเหล่าสร้างเนื้อเรื่องจากหลักฐานทางโบราณคดีที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งที่ วัดโพธิ์ด้วยโดยเนื้อหาหลักซ่อนอยู่ในเถรคาถา เถรีคาถา อัปทาน ภาค ๑ ภาค ๒ ของพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐทั้งสิ้น....โอ๊ต         ปรากฏในจารึกใต้ฐานพระอิศวรกำแพงเพชร


Ren         ก็มันอ่านไม่ออกน่ะ    แล้วมันก็ว่าปลอมด้วย    ต้องรอให้ฝรั่งเศษพ่อมันมาสอนว่ะ


Atthanij Pokkasap       ต้องเปิดเผยแล้วครับ...ว่าเอาไสยศาสตร์ออกจากเถรวาทเมืองไทยเมื่อใด...แม้พระก็ไม่เหลือสบงให้นุ่ง    พวกที่คิดว่าไสยศาสตร์เป็นเรื่องงมงาย   มันก็คือพวกไม่เคยเห็นกระดูกบรรพรุษมัน    แล้วมันก็ยืนยันตัวเองว่ามีตัวตนจริง...อั้ย...ขี้โกง
....เลอก(เปิดเผย)ทำให้พุทธศาสน์และไสยศาสน์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ไม่ให้หม่น  ไม่ให้หมอง...ขึ้นใจเลยคร้าบบ...อั้ยที่แยกพุทธ  แยกไสยออกจากกันได้    มันเก่งกว่าบรรพบุรุษในยุคอารยธรรมทองเว่ยเห้ย....ไสยศาสตร์อื่นเป็นอย่างพวกมึงว่า    แต่ไสยศาสตร์ไทย...เคล็ดวิชา *สจิตฺตปริโยทปนํ* แห่งหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาทั้งนั้น...ทั้งนั้น....ของพราหมณ์ที่ไหน    เอาหลักฐานพราหมณ์มาแสดงด้วยอย่ามั่ว...มั่วมา ๑๕๘ ปีแล้ว.....จบได้แล้ว
…ดู ตย. นวหรคุณ : อะ  สํ  วิ  สุ โล  ปุ  สะ  พุ  ภะ,   จตุอริยสัจ ; ทุ  สะ  นิ  มะ
ลอกพราหมณ์มาจากไหน(วะ)   พราหมณ์ไหนมีคาถาหัวใจเหล่านี้....?????????????????????!


โอ๊ต        พราหมณ์เค้าเน้นสรรเสริญพระเจ้าเขานี่จารย์  แล้วตันตระของวัฒนธรรมขอมนี่มาจากสายมหายานเองเลยใช่ใช่ไหมจารย์


Atthanij Pokkasap       ก็นั้นนะดิ   แล้วบังคับสอนกี่รุ่นมาแล้วล่ะว่าอยู่ในอิทธิพลพราหมณ์
ขอม..เปล่าๆไม่มี   มีแต่ขอมไทย....มันต้องจับประวัติศาสตร์ตอนพ่อขุนผาเมืองมอบบัลลังก์กัมโพชให้พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ก่อนว่า   พ่อขุนผาเมืองท่านสละแล้วท่านไปไหน
...พอรุ่นสาม ปรากฏว่าท่าน "ศรีสัทธา" เป็นหลานปู่พ่อขุนผาเมืองเป็นสังฆราชศรีลังกา   แล้ว
กลับมาสยามเป็นคู่กับพ่อขุนลิไทย     ก่อนหน้านั้นต้นราชวงศ์พระร่วงมีตำนานเป็นตำนานเดียวกะ ราชวงศ์ปัลลวะและฟูนาน สุดท้าย จารึกของพ่อขุนลิไทยก็เผยว่า ท่านคือวงศ์วานราชวงศ์ปัลลวะ...ศิลาจารึกที่อั้ยนักประวัิติศาสตร์ไทยมันไม่เอ่าน.....พ่อมันให้เขมรมาไล่มัน ให้ออกจากบ้าน ให้เขมรอยู่เป็นเจ้าของเรียบร้อยไปแล้ว
...หลักศิลาจารึกหลักที่สอง(วัดศรีชุม)  เรียกชาวเขมรด้วยสำเนียงเขมรว่า  นักกเมรเทศ   ถ้าเทศคือประเทศ  ก็หมายถึงชาว...นักกเมรก็คือชาวกเมร      ถ้ากเมรคือกุมาร  แล้วเทศคือใหญ่  นักกเมรเทศก็คือพวกที่ไม่รู้จักโต  คือ กุมารใหญ่      ไม่ได้มาจากเขมรินหรือกัษมีระ(ขเมระ-ขแมร์)   อย่างที่เดามั่วในชั้นหลังๆ...แต่ที่แน่่ๆ มันไม่ได้รู้ที่มาของมันเอง    แล้วมาแต่งมั่วสร้างประวัติขึ้นมาเอง...ในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง     สรุป ไอ้พวกลวงโลก...ไอ้ลวงโลก....ไอ้ขี้โกหก....ไอ้นักประวัติศาสตร์โรคจิต  เป็นแมร่งทั้งโลกเลย....


บรรหาร        +++นี้ล่ะหนา  นักประวัติศาสตร์โรคจิต+++


*********************************************************************************

"มหาเวทย์มวยไทย(MYTHOLOGY OF CLASSIC MUAY-THAI)"

BY อ.อัตถนิช โภคทรัพย์(Atthanij Pokkasap)


*** Atthanij Pokkasap
News from the ... the saint (modern era).
Now let's come to know Putttantra !!! (Part 1)
, ... ...


Tantra (Sanskrit literature sq Allah) means weaving, knitting technicians in the anchor line to the shape of the body (physiological problems enact minutes earlier).
In practice cult worship ... Called Religion ... Tons of recipes represents Tewa ritual. In order to achieve AXA holy shrine. The symbol is made ​​Car Tur Santwa between Lord Shiva and Devi (Buddha of goddess Uma).
The Buddha is a symbol .. In between these Vajra Santwa the Naira at the Maya Devi (her self) was the daughter of the eighth (at the Apsara Khmer) is a symbol of. 8 is the Noble Eightfold Path
Content ... Tantric Buddhism and the Vedas both Saivism line - consisting of a 5-story main Vaishnavism.


1.Stories that emerge with the advent of the Universe - The Great Mandala (The Books of Siam Ptmag. Evidence in the literature about the locale).

2.Tewa ritual symbol dharma (the Buddha Nana).

3.Magic and saber keen to achieve the requirements.

4.A guard of six methods to achieve Shakti (Shakti. Dynamics that drive the offering is fairly common, as the Prophet said that certification. Whoever rents He saw the powerful communication tool) of the Vedas, the 6 major religion of the north, it is Acts 10 Acts 6, but the Siamese.

5.Magic of the table ... that by cloning or spiritual life of the new offerings.
..... ....

Article 3, including astrology, magic, healing and therapeutic. The nation has about all the ancient records. More than any other nation in Southeast Asia. The harmonies on the connection to the peasant culture of the airport. Aryan society of medicine in the observances of the precepts. I needed except Suvarnabhumi Because of this, the peasant culture into the mainstream of daily life.
These data create a story based on archaeological evidence across the country, including the Temple of the content available on the synod spell spell rank up review parts 1 and 2 of the Tripitaka edition of Rath ....Oatmeal      Appearance in Buri Ram, Shiva inscription underneath.


Ren      suddenly it can not read it. Then it was a fake I have to wait for it to teach me French.


Atthanij Pokkasap      to disclose ... that took me out of superstition, Thailand Theravada school ... even when I did not have to wear the AFC. They think it's ignorant superstition. It was that they had never seen a mans bones fixed it. It was confirmed that existed ... Ai ... cheaters.
Le .... (revealed) to the Buddhism and the occult religious one, not so bright, not to dull my mind ... the fucking ... Ai isolated Buddhist. Separated from each other occult It's better than its predecessor in the browser civilization HEY .... Superstition is the new face of the other. But superstition, Thailand ... Suggestions * All per Chi Toon Pariyothapana Introduction * The Teachings of Buddha too ... well .... where the Brahmins. The evidence shown by Moore Brahmin ... I was 158 years ago ..... end it.
See ... ex. Nava or you do mostly low key Roller Autos output embryos, Noble Square; Every town New Japan
Copy Brahman whence (Prefecture) is a Brahmin, these heart spells .... ?????????????????????!


Oatmeal      Praise God he is a Brahmin, he focused professor. Tantra of Khmer culture and this is from my own line, right, right Mahayana Chan.


Atthanij Pokkasap      that I was then forced to teach the few models that already exist in Brahman influence.
Khmer.. Vain, no. Thailand have Khmer history .... It was arrested Khun Pha Muang throne Kamopch to Sri Inthrathit that. Khun Pha Muang, you are taking away.
It appears that the third generation ... "Sri Satta" is Pho Khun Pha Muang grandson of Sri Lanka and the patriarch.
Back to Siam to Thailand with the King Air. Before that, a myth, a legend, a cult of the regime shift. Funan dynasty and Pallava inscriptions final lift of Thailand's King said. You Pallava dynasty, the house ... stone inscriptions and the IAI Wani History of Thailand, it does not remove it ..... I came to Cambodia to pursue it. To leave Ready to go to Cambodia is currently the owner.
Second ... the main inscriptions (Wat Si Chum) run by the Khmer Khmer accent that's a country if the country was a country. It refers to the ... This is a memory of a memory of the. If a child is showca Then the country was The country's lawyers is that they do not know is the child's version does not come from Dark Prince and Kashmir (the B's - B-Mer) is a strong rally in the back ... but that's it. It does not know the source of it. Do you debauched create their own history ... in a few years ago, I was damned liar liar ... I .... I .... If historians psychotic liar. NFF is the world ....


Banharn      +++ This one page at a psychiatric history.+++
Friday, October 10, 2014

๒๔.๒๐.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.24.20.Buddha - Eksodusi - Abapristi - Isayensi - Fiction - Muay Thai - Umlando - Astrology - Inkolelo-ze - Inkolo - Ulimi - Tibalo - Mental - Universe - Meditation -Yoga - Umculo - Art - Ezolimo - Amakhambi - Food = Good Life Health
*** Atthanij Pokkasap okwabelwana isithombe sakho. August 28 at 1:58 am

It ke kancane ..
The .. 's Not ukufunda lula ..
Thinking kanzima ... nje once Nokho.
Sicela ... ungakhathazeki ecela ngesihe.
The elite Umnikelo fans interface ... __ / I \ __
           
.......

Mareep Nnag

Thinking kanzima ... nje once Nokho.
Sicela ... ungakhathazeki ecela ngesihe.
The elite Umnikelo fans interface ... __ / I \ __

.......Atthanij Pokkasap      ukufunda isisekelo sokuqala. I wabe lokhu ngaphandle Wozani ... aphendula lowo imibuzo ngamunye lapha.


Atthanij Pokkasap      funda ... ilula. Lokhu ukubhula ... i waya nenkinga enkulu ngenxa yothando futhi akhathalele umama kuyiplanethi iyona Moon (2) Uma kwenzeka lokufa ... kodwa ngisho nalapho kukhona isisekelo esiqinile the ...


Atthanij Pokkasap      kuphi okunginika ukukwenza ...
Emlandweni wesintu .. Ndodana wayemthanda futhi ayinandaba umama. Akekho ngeke belive it .., Uma kungaphumeleli, naphezu khona Smoke Omkhulu Callan maduze ...


Mareep Nnag      konke ... lo profesa okahle onguprofesa bangitshele ... kodwa angiyi ukubuza okuthile enjengale (I angabaze yingoba Ngikhuluma a Gemini Cishe) ... , ... futhi ibenze out imininingwane sibalo of the Page View yehla kancane kancane ... ngoba mina nje wasibeka ngedwa, kodwa ngase lazy kakhulu ukuba abeke amalinki umshini (ngisebenzisa lokho nombolo. ) ... ngakho ngathatha pass kusuka kuwebhusayithi ongitshele ... wangitshela ukuba wakubeka like esiswini, ikusasa ... kubaluleke kakhulu ukuwuqonda kusukela esidala, nje idigri into enjengaleyo (. Sub hhayi ... ungavumeli it wehlele 555) ...... futhi kuba nempikiswano mayelana ngalo kwadingeka ngisayine it, okuyinto Angazi ngempela lukhulu ngalezi bayazi ... , ...


Mareep Nnag      esinye kuqhathanisa ngoba mina uhlose ukufunda le ncwadi futhi uzame wona wena, zibone njengoba kuyinsakavukela, kanjalo ngathatha phansi ... Ngoba ngibona izikhathi eziningi kakhulu lapho ngibuka it, it uzozama eNqolothi kanye. I ungumnikazi (ungenza it out ngaphambi ... omuhle ngempela ke kuba njalo ngeke nami) ...


Mareep Nnag     Mina  namanje uzibuze ... Kulungile, Microbiology no Devi ... inhlanhla noma okubi, vele (encwadini akushoyo ukuthi, khona-ke ngempela kusho Dula obuhlukile futhi impendulo. Kwakungeyona ngempela phezu) ... futhi nakhu, lami 7 Dula Lady luck aphinde ... Koma ezichaza Road ejele babe nawe? ... 3 of the othisha ukuthi ngase engozini, kodwa kwaba ngokomzwelo ... aka ubuyophazamiseka ukuze jinx ngokwami ​​nobe cha (izikhathi eziningi u ucabanga ukukwenza nje wenze mqondo, ngempela akukhona) .. . Putta it kwakuyingozi kakhulu futhi babengase sakaza 6 kuya 7 endlini nami futhi nolwami (Angifuni ukukhombisa off ukuthi ngazi ngedwa ... ngifunda incwadi ezandleni zami) ......


Mareep Nnag      ... ukuthi ngeke ucele ukuba bangeniswe (hhayi Nothin '... Sengike ngaya kudokotela ngaphambi ezinye ezimbili ke Ngalifaka futhi ukuthi isidingo bagcotshwe elilandelayo ... besaba kakhulu). , ...


Atthanij Pokkasap     Uma inkanyezi  Kumlacns ..
House ye-12 Saturn uthatha nami ejele ... nje izinkanyezi kwezolimo Lacns kuyinto ngoLwesithathu (4) Dodge Lanna Scorpio ukunikeza kancane okunempilo kimi.
Umpristi wenza into elilandelayo ... 58 imisebe zingene inezinhlobo ubhangqe nabo up. Ngithanda ukujabulisa kwaba impi kuya esidala eliyingozi, go esingenamthetho ize. Lokhu akukuhle


Atthanij Pokkasap      waphawula njengenhlangano isibonakaliso lalibe nesiqalo esihle kuyoba mkhuba kanye. Ngokufanayo in? ...

1. yayidlondlobele in umkhuba Science Tech Ramblin likes it elula. waHulumende Ngiphinde like the free

2. The Sun yisona sizathu Mano uthe .. senhliziyo esinokuthula. Sahlala yedwa endlini, kodwa ethule .... aphikisayo Florida awasho elibusayo. Ngiyathanda abanesimo ubuntu wesibili.

3. Gould Landscape Paloma imizwelo Basic Elifana Sun Kodwa kuyinto abamba ukushisa obulalayo Ukuphikiswa the yayidlondlobele Futhi ke izinkanyezi yayidlondlobele yokufakazela nomdlalo friendly ngeSonto nangoMsombuluko, kwaba nguye yokuqala ... it liyaziphikisa 2: 1 it.

4. Hangman- ngoLwesibili lalibe nesiqalo esihle lapha. Inselelo kwakumelwe ukuthatha ejele ngenxa yokwenqaba ngoMgqibelo wathatha efanayo, khona-ke elibusayo. Kodwa ngenxa yokuthi ngoLwesibili ungumngane wami epholile. ULwesihlanu, ngakho kumele ulahlekelwe ekufeni. Enesisindo Ejele akuyona into engenakwenzeka.

5. ngoLwesithathu babengabantu lalibe nesiqalo esihle uthando Ingqondo ... star yayidlondlobele yayidlondlobele njengoba isayensi kuphela, kodwa kungcono kunokuba umphakathi wonkana.

6. ULwesine in Wonderland Tim Meadows ... ngengcebo Farm. I ngempela ulwazi isetshenzwa kuka.

7. Killer iyi-ngoLwesihlanu lalibe nesiqalo esihle Love - lwezimali ngenjongo elitholakalayo kuhle.

8. ngoMgqibelo e Palo landscape ... for impi ngoLwesibili. Umkhuba egxilile kuleli kheli. Ukuzibophelela inhlalakahle evamile .. Nilahle etilongweni, kodwa akufani iziqondiso jikelele.

9. imisebe e Wonderland co-star Tim Meadows ... ngoLwesine nabanengqondo. Kokubili omuhle Ukuhlakanipha kude naseduze, futhi engemihle. Ngicabanga imbangela .. Ingabe asinalo umfazi ฮ eaaaaa.

10. Phawula ukuthi eyengeziwe ngolwezibili zezimali, abangane koLwesihlanu abahle, ngokuvamile okuphambene nabobulili obuhlukile ukuba abe yinto enhle.

11. ngcono Deadly Genetic of yayidlondlobele wezolimo Mercury iyi enza imigilingwane enjengeye creative futhi yinqaba kubantu, hhayi kancane. Ngisho Cut isihlobo .. akazange abe izihlobo nawe .. Ngoba senhliziyo extra adale abantu wesilisa akumangazi abaningi basesimweni nenkathi social ... nawe.


Atthanij Pokkasap     Emuva Inombolo , usuku lokuzalwa ... owazalwa Sunday Dec 10. 2515.
Sunday = Isizathu esisodwa kuhle besekela ukuvelela.

10 = Sunday ebulalayo Owaba nenkinga azungeze umthala (isikhungo star kuya emaphethelweni indawo yonke, izinkanyezi) uyaqhubeka ne Saturn ... ningenzi ... umthwalo ukuhlupheka abanye.

December. = Zodiac isibonakaliso kunanoma iyiphi yezinkanyezi 12 bhá kuyoba amehlo ami futhi ibukhali isosha Foster The deal, kodwa manje osebenza cranky by Nature ... imisebe yokukhanya phakathi a freak of Bushido. ukuthi akukubi, kodwa inkolo akuyona inkolo, it kwasiza ngaphezulu.

2515 = 13 izinkanyezi, izinkanyezi ezingqubuzana isimo jikelele. (Kokubili uqale wambeka bheka bufakazi okuhle kungani) I ikhanda njalo, ubuhlungu bekhanda obubeleselayo udle out 13 = 4 out of the iphakethe, Mercury sika amancane like the close ukusondela abadala (Ngicabanga kunjalo mancane kangaka. ) .. I Iningi ukubikezela imizwelo ... ngathatha emuva empilweni, takhi izakhi, izinkanyezi namaplanethi izici zokuma komkhathi agibele amahhashi futhi.


Atthanij Pokkasap      nentshonalanga endlini Scorpio iyinhlangano Water nobe Boris Worlds ... Qaphela acute senhliziyo ... kodwa ngifuna ukuqhuba le ukuphefumula. Uma ngenkuthalo unqwabelane emzimbeni phezu izakhi imfanelo ukucacisa isiphetho.


Mareep Nnag      Siyabonga ... ngathatha le ngaphambi kanjalo ngiyakwenza ungazihluphi too abaningi babo eside kakhulu, ... eseqile ukwenze ncamashi onjengawo ... Oh, kungani kahle hle ingabe a ...Wednesday, October 8, 2014

๒๔.๑๙.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.24.19.Buddha - Exodus - Ang mga pari - Science - Fiction - Muay Thai - Kasaysayan - Astrology - Patuotuo - Relihiyon - Language - Mathematics - Mental -Universe - Pagpamalandong - Yoga - Music - Art - Agriculture - Mga utanon - Food = Maayong Kinabuhi Health
*** Atthanij Pokkasap mipakigbahin sa imong litrato. Agosto 28 sa 1:58 am

Dayon hinay-hinay ..
Ang .. 's Dili sayon ​​sa pagbasa ..
Paghunahuna lisud nga ... lang sa makausa bisan.
Palihug ... dili samok sa pagpangayo alang sa kalooy.
Ang elite-nga-sinunog fans interface ... __ / Ako \ __
           
.......

Mareep Nnag 

Paghunahuna lisud nga ... lang sa makausa bisan.
Palihug ... dili samok sa pagpangayo alang sa kalooy.
Ang elite-nga-sinunog fans interface ... __ / Ako \ __

.......Atthanij Pokkasap      sa pagbasa sa orihinal nga basehan. Ako mipakigbahin niini nga gikan sa Umari kamo sa ... sila mitubag sa mga pangutana sa usa ka pinaagi sa usa ka dinhi.


Atthanij Pokkasap      sa pagbasa ... yano. Kini nga pagpanag-an ... i miadto madaot tungod sa gugma ug pag-amuma nga inahan planeta mao ang Bulan (2) Sa kaso sa kamatayon ... apan bisan pa niana adunay usa ka lig-on nga pundasyon alang sa ...


Atthanij Pokkasap      Asa ako adunay sa pagbuhat sa ...
Sa kasaysayan sa tawo .. Anak nahigugma ug nabalaka nga inahan. Walay belive niini .., Kon mapakyason, bisan pa sa paglungtad sa sa Dakong Smoke Callan madugay ...


Mareep Nnag      tanan nga mga butang ... sa maayong propesor mao ang usa ka propesor sa pagsulti kanako ... apan dili ako sa pagpangutana sa usa ka butang nga sama niini (ako magduha-duha tungod kay ako makig-istorya sa usa ka Gemini tingali) ... , ... ug gisungay sa mga detalye sa mga pagtantiya, pagbanabana sa Page View sa usa ka gamay nga ... tungod kay ko kini sa akong kaugalingon, apan ako kaayo tapowan sa pagbutang sa mga sumpay ngadto sa mga makina (ako sa paggamit niana nga gidaghanon. ) ... mao nga gikuha ko sa usa ka pass gikan sa usa ka website nga misulti kanako ... siya misulti kanako sa kini nga sama gut, kapalaran ... kini mao ang importante kaayo sa pag-decipher gikan sa daan, usa ka butang sama niana nga (tungod lamang sa usa ka degree. sub dili ... ayaw itugot nga kini ngadto sa 555) ...... ug kini mao ang isyu nga akong kinahanglang mopirma niini, nga ako wala gayud masayud sa daghan mahitungod niini nga mga ... , ...


Mareep Nnag      laing pagtandi tungod kay ako tuyo sa pagbasa sa basahon ug mosulay niini alang sa imong kaugalingon, tan-awa ang imong kaugalingon ingon nga mga lagda, mao nga gikuha ko kini sa ... Tungod kay ako tan-awa ang kaayo sa daghang mga higayon sa diha nga ako motan-aw niini, kini mosulay modapig. ako sa iya sa (nga imong mahimo sa paghimo niini gikan sa atubangan sa ... maayo gayud kaayo, nan dili usab kini kanako) ...


Mareep Nnag      ug ako naghunahuna gihapon ... OK, Microbiology ug Devi ... maayo o dili maayo nga luck, gihapon (sa basahon nag-ingon nga, nan kini nagpasabot sa kaatbang nga Bypass ug tubag. Dili na sa ibabaw sa) ... ug dinhi kini mao ang, ang akong 7 Bypass Lady luck pag-usab ... Kini mao ang makagun-ob nga paghulagway Road jail kamo? ... 3 sa mga magtutudlo nga ako usa ka risgo, apan kini mao ang emosyonal ... aka nabalaka sa sunod nga pilde sa akong kaugalingon o dili (sa daghang mga higayon nga wala sa imong hunahuna sa pagbuhat niini lamang sa paghimo sa pagbati, kini gayud dili) .. . Putta kini kaayo peligroso ug magaganayan 6 ngadto sa 7 diha sa balay uban kanako ug sa akong (dili ko gusto nga ipakita sa nga ako nasayud sa akong kaugalingon ... akong gibasa ang basahon sa akong mga kamot) ......


Mareep Nnag      ... nga kini dili mangutana nga gidala ngadto sa (dili Nothin '... ako na sa doktor sa dili pa ang laing duha ka, unya ako makadugang usab nga panginahanglan nga i-orden sunod ... kaayo mahadlok). , ...


Atthanij Pokkasap     Kon ang usa ka bitoon nga  Kumlacns ..
Ika-12 nga balay Saturn mao ang pagkuha kanako sa bilanggoan ... lang bituon sa agrikultura Lacns mao ang Miyerkoles (4) Dodge Lanna Scorpio sa paghatag sa usa ka gamay nga himsog nga kanako.
Ang sacerdote ang sunod nga butang ... 58 kasilaw motuhop ang mga panon sa magparis kanila. Ganahan ko sa fair mao ang usa ka pagpakig-away ngadto sa mga daan nga malaut nga, malinapason go sa walay kapuslanan. Kini mao ang dili maayo


Atthanij Pokkasap      naobserbahan ingon nga usa ka maayong ilhanan mao ang kinaiya ingon man. Sa tinagsa sa? ...

1. labaw sa sa mga kinaiya sa Science Tech Ramblin ganahan niini walay-pagtagad. Public Service Ako usab sama sa free

2. Ang Sun mao ang rason Mano miingon .. sa kasingkasing malinawon. Nagpuyo ko nga nag-inusara sa usa ka balay, apan kini hilum .... Florida sa pagsupak sa sa mauswagong. Ganahan ko nga may usa ka ikaduha nga personalidad.

3. Gould Landscape Paloma Basic nga mga emosyon Susama sa Sun Apan kini mao ang makamatay nga greenhouse Pagsupak sa sa mauswagong Ug unya bituon mauswagong kanal friendly match sa Dominggo ug Lunes, kini mao ang orihinal nga sa usa ka ... kini sukwahi sa iyang kaugalingon 2: 1 niini.

4. Hangman- auspicious Martes Ania. Ang hagit mao ang pagkuha sa bilanggoan tungod sa pagdumili sa Sabado midala sa mao nga, unya sa mauswagong. Apan tungod kay Martes mao ang akong cool higala. Friday, mao nga ako sa sa mawad-an sa panimuot. Nga may gibug Ang bilanggoan sa dili imposible.

5. Miyerkules mga maayong gugma mao ... star mauswagong mauswagong lamang sa siyensiya, apan kini mas maayo pa kay sa sa publiko sa.

6. Huwebes sa Wonderland Tim Meadows ... intellectual bahandi. Gayud ako nga ingon sa mga kahibalo nga nakaangkon sa ibabaw sa.

7. Killer mao ang usa ka auspicious Biyernes Gugma - pinansyal nga ang tinuyo nga gibaligya pag-ayo.

8. Sabado sa Palo talan-awon ... alang sa gubat Martes. Mahimong usa ka kinaiya nga mapatik diha sa address. Pasalig ngadto sa pag-ayo-nga conventionally .. Ibutang diha sa bilanggoan, apan dili kini sama sa kinatibuk-ang mga giya.

9. silaw sa Wonderland co-star Tim Meadows ... intellectual Huwebes. Kaalam sa halayo ug halapad, sa positibo ug negatibo nga nga. Sa akong hunahuna ang hinungdan mao ang .. Wala ba adunay usa ka asawa ฮ eaaaaa.

10. Matikdi nga ang mga dugang nga pinansyal nga Martes, Biyernes maayo nga mga higala, nga sagad sa kaatbang sa kaatbang nga sekso nga mahimong usa ka maayo nga butang.

11. Makamatay Genetic nga pagpalambo sa mga agricultural mauswagong Mercury mao ang usa ka mamugnaon ug bizarre nga pasiaw sa mga tawo, dili sa dili kaayo. Ako nagpasabut Paryente cut .. Wala ba adunay mga paryente uban kaninyo .. Tungod kay ang dugang nga kinaiya sa paghimo sa usa nga nakapalipay sa daghan nga mga tawo ang anaa sa usa ka panahon sa social ... kaninyo.


Atthanij Pokkasap     Balik sa  gidaghanon, petsa sa pagkatawo ... natawo sa Domingo Aug 10. 2515.
Dominggo sa = usa ka maayo nga rason sa pagpasiugda sa ambisyoso.

10 = makamatay nga Dominggo Antos sa palibot sa galaxy (ang bitoon nga sentro ngadto sa ngilit sa uniberso, ang mga bitoon) mao na uban sa Saturn ... dili molihok ... sa palas-anon sa pag-antos alang sa uban.

Disyembre. = Zodiac ilhanan kay sa bisan kinsa sa mga 12 masidlakong bitoon mahimo nga akong mga mata ug hait nga lyrics Foster Ang deal, apan karon paglihok cranky sa Nature ... ang mga bidlisiw sa kahayag sa tunga-tunga sa usa ka freak sa Bushido. kini dili sayop, apan sa relihiyon dili usa ka relihiyon, kini nakatabang labaw pa.

2515 = 13 mga bitoon, ang mga bitoon anaa sa panagbangi uban sa kinatibuk-ang mood. (Ang duha magsugod gibutang siya tan-awon maayo nga mga ebidensiya nganong) ako kanunay nga labad sa ulo, migraine sa pagkaon gikan sa 13 = 4 gikan sa pakete, Mercury ni gamay nga sama sa duol nga mga hamtong (akong hunahuna nga sila mao ang mga dili kaayo sa ingon. ) .. ako Kadaghanan pagtagna sa emosyon ... gikuha ko kini balik sa panglawas, structural elemento, mga bitoon ug mga planeta sa zodiac mga elemento mingkayab pag-usab.


Atthanij Pokkasap      sa pagsalop sa adlaw balay Scorpio mao ang usa ka Water o Boris kalibutan ... Pagbantay mahait atake sa kasingkasing ... apan gusto ko nga sa pagpraktis niini nga gininhawa. Kon makugihon nga tapok sa lawas sa ibabaw sa kalidad nga mga elemento nga sa pagtino sa kapalaran.


Mareep Nnag      Thanks ... gikuha ko kini sa atubangan sa mao nga ako dili samok kaayo daghan kanila kaayo dugay, ... immoderate sa pagbuhat niini sa tukma nga sama niini ... Oh, nganong gayud ang kini nga usa ka ...Monday, October 6, 2014

๒๔.๑๘.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.24.18.Buddha - Exodus - Kněží - Věda - Fiction - Muay Thai - Historie - Astrologie - Pověra - Náboženství - Jazyk - Matematika - Duševní - Vesmír - Meditace - Jóga - Hudba - Art - Zemědělství - Byliny - Jídlo = Dobrý Life Zdraví
*** Atthanij Pokkasap sdílet své fotografie. 28 srpen v 01:58

To pak pomalu ..
.. To není snadné číst ..
Přemýšlel ... jen jednou ačkoli.
Prosím ... nevadí žádat o milost.
Elitní nabízející Ventilátory rozhraní ... __ / I \ __
           
.......

Mareep Nnag

Přemýšlel ... jen jednou ačkoli.
Prosím ... nevadí žádat o milost.
Elitní nabízející Ventilátory rozhraní ... __ / I \ __

.......Atthanij Pokkasap      přečíst původní základ. Sdílel jsem na to No ... oni odpověděl jeden otázky po druhém zde.


Atthanij Pokkasap      číst ... je jednoduchý. Tento věštění ... jsem šel nakřivo, protože z lásky a péče matky planety Měsíc (2) V případě smrti ... ale i tak je solidní základ pro ...


Atthanij Pokkasap      Kde mám dělat ...
V lidské historii .. Syn miloval a strach matku. Nikdo nebude věřit, to .., V případě neúspěchu, navzdory brzy existenci Velké Smoke Callan ...


Mareep Nnag      všechno ... dobrý profesor je profesor mi řekl ..., ale nebudu se ptát něco takového (váhám je, protože jsem mluvit Gemini pravděpodobně) ... , ... a vytlačit podrobnosti o výpočtu Page Pohled dolů trochu ... protože jsem ji na vlastní pěst, ale byl jsem příliš líný na to, dát odkazy na stroji (já používám toto číslo. ) ... tak jsem se projít z webu, který mi řekl ... řekl mi, aby to jako střeva, osud ... je velmi důležité, aby rozluštil ze starého, něco jako, že (pouze pro stupeň. Sub ne ... nenech to přijde až na 555), ...... a to je věc, o které jsem musel podepsat, které jsem opravdu nevím, moc o nich ... , ...


Mareep Nnag      další srovnání, protože mám v úmyslu číst knihu a zkuste si to pro sebe, vidět sám sebe jako standard, a tak jsem to vzal dolů ... Protože vidím příliš mnoho časy, kdy jsem se dívat na to, bude to zkuste vlečky se. vlastním (můžete udělat to dříve, než ... opravdu dobře, pak je to také nejsem já) ...


Mareep Nnag      a pořád si říkám ... OK, mikrobiologie a Devi ... dobré nebo špatné štěstí, tak jako tak (v knize říká, že pak by to skutečně znamenalo opačný Bypass a odpověď. Nebyl zcela nad) ... a je to tady, můj 7 Bypass Lady štěstí znovu ... Bylo to zničující portrét Road vězení co? ... 3 učitelů, které jsem byl risk, ale to bylo emocionální ... aka rozrušený na zakřiknout sám, nebo ne (kolikrát si myslíš, že to dělat jen smysl, to opravdu není) .. . Putta to bylo příliš riskantní a mohl rozdělit 6-7 v domě se mnou a já (nechci se chlubit, že vím, že jsem ... jsem si přečetl knihu v ruce) ......


Mareep Nnag      ... že není požádat, aby se přivedl do (nic není ... Byl jsem u doktora, než ostatní dva, pak přidám také, že je třeba, aby se ustanovil další ... velký strach). , ...


Atthanij Pokkasap     Pokud se hvězda  Kumlacns ..
12. dům Saturn mě bere do vězení ... jen hvězdy zemědělství Lacns je středa (4) Dodge Lanna Štír dát trochu zdravé pro mě.
Kněz udělal další věc ... 58 paprsky pronikají do hostitele spárovat je. Miluji veletrh byl boj o staré zlověstný a nezákonného cestách marně. To není dobrá


Atthanij Pokkasap      pozorován jako slibné znamení bude zvyk stejně. Respektive v ...?

1. ascendent ve zvyku Science Tech Ramblin líbí to jednoduché. veřejné služby Líbí se mi i zdarma

2. Slunce je důvod, proč Mano řekl .. Srdeční klid. Žil jsem sám v domě, ale je to ticho .... Florida opozice vůči vzestupu. Rád s druhou osobou.

3. Gould Krajina Paloma Základní emoce Podobně jako Slunce Ale je to smrtící skleníkových Opozice vůči stoupající A pak hvězdy ascendent příkop přátelské utkání neděle a pondělí, to byl ten původní ... to si protiřečí, 2: 1 je.

4. Hangman- příznivé úterý zde. Úkolem bylo, aby se do vězení za odmítnutí do soboty se stejnou, pak ascendent. Ale protože je v úterý můj super kamarád. Pátek, tak jsem ztratit vědomí. Vážení Vězení není nemožné.

5. středu byly příznivé láska vtip ... hvězda ascendent ascendent jako jediná věda, ale je to lepší, než veřejnost přes.

6. ve čtvrtek v říši divů Tim Meadows ... duševního bohatství. Moc se mi líbí znalostí získaných v průběhu.

7. Killer je slibný pátek Love - Finanční byly záměrně uváděny na trh dobře.

8. sobota v Palo krajina ... k boji v úterý. Staňte se zvyk hluboce zakořeněná v adrese. Závazek k blahobytu konvenčně .. Odlož ve vězení, ale to není totéž, jako obecné pokyny.

9. paprsky v říši divů co-hvězdy Tim Meadows ... duševního čtvrtek. Moudrost široko daleko, a to jak pozitivní, tak negativní, že. Myslím, že příčinou je .. Neměl manželku ฮ eaaaaa.

10. Všimněte si, že další finanční úterý, pátek dobří přátelé, často opak opačného pohlaví, aby se dobrá věc.

11. Deadly Genetické zlepšení zemědělské vzestupných Rtuť je kreativní a bizarní žerty na lidi, ne méně. Mám na mysli Relativní snížení .. Neměl příbuzné s sebou .. Protože navíc temperament vytvořit příjemně překvapivé mnoho lidí se v období sociální ... vás.


Atthanij Pokkasap     Zpět na počtu , datum narození ... narodil Neděle 10. prosinec 2515.
Neděle = jeden dobrý důvod obhajovat ambiciózní.

10 = smrtící neděli Spirálovitě kolem galaxie (hvězdné středu k okraji vesmíru, hvězdy) je v plném proudu se Saturnem ... nepůsobí ... břemeno utrpení druhých.

Prosince. = Bude Znamení, než kterýkoli z 12 nejjasnějších hvězd se mé oči a ostré texty Foster problém, ale nyní působí výstřední přírodou ... světelných paprsků ve středu hříčka Bushido. není to špatné, ale náboženství není náboženství, to pomohlo víc.

2515 = 13 hvězd, hvězdy jsou v rozporu s obecnou náladu. (Jak začít ho hledat dobrý důkaz, proč) jsem časté bolesti hlavy, migrény jíst z 13 = 4 z paketu, Merkur je malý jako bezprostřední blízkosti dospělé (myslím, že jsou méně. ) .. I Většina předvídat emoce ... Vzal jsem ji zpátky do zdraví, konstrukční prvky, hvězd a planet zvěrokruhu prvky znovu namontován.


Atthanij Pokkasap      Sunset House Štír je vodní či Boris světů ... Dejte si pozor na akutní infarkt ... ale chci cvičit tento dech. Jestliže pilně se v těle hromadí více než kvalitativních složek, které určují osud.


Mareep Nnag      Díky ... Vzal jsem to předtím, tak jsem se neobtěžoval příliš mnoho z nich velmi dlouho, ... nadměrná to přesně tak, jak to ... Ach, proč je přesně to ...๒๔.๑๗.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.24.17.Buddha - Pangentasan - Imam - Llmu - Fiction - Muay Thai - Sajarah - Astrologi - Superstition - Agama - Language - Matématika - Mental - Universe - Semedi - Yoga - Music - Art - Agriculture - Jamu - Food = Good Urip Kesehatan
*** Atthanij Pokkasap sambungan foto. Agustus 28 ing 1:58 am

Iku banjur alon-alon ..
Ing .. 's Ora gampang kanggo maca ..
Mikir hard ... mung sapisan sanadyan.
Mangga ... ora keganggu takon pangaksama.
Elit kurban pembuangan antar muka ... __ / I \ __
           
.......

Mareep Nnag 

Mikir hard ... mung sapisan sanadyan.
Mangga ... ora keganggu takon pangaksama.
Elit kurban pembuangan antar muka ... __ / I \ __

.......Atthanij Pokkasap      kanggo maca basis asli. Aku sambungan iki metu Ayo ... padha mangsuli siji pitakonan dening siji kene.


Atthanij Pokkasap     maca ... punika prasaja. Iki divination ... aku lunga awry amarga katresnan lan ngrawat ibu planet punika Bulan (2) Ing cilik saka pati ... nanging malah banjur ana madegé ngalangi kanggo ...


Atthanij Pokkasap     Where aku kudu ...
Ing sajarah manungsa .. Putra tresna lan kuwatir ibu. Ora bakal kudhung iku .., Yen kasil, senadyan ana ing saka kumelun Great Callan rauh ...


Mareep Nnag      kabeh ... profesor apik profesor ngomong ... nanging aku ora arep takon kaya iki (aku ragu-ragu amarga aku diajak a Gemini mbokmenawa) ... , ... lan push metu rincian pitungan saka Page Pirsani mudhun sing dicokot sethitik ... amarga aku mung sijine iku ing sandi dhewe, nanging puguh banget kanggo nyelehake pranala menyang machine (Aku sing nggunakake nomer. ) ... aku njupuk pass saka website marang kula ... marang kula kanggo nyelehake iku kaya isine weteng, nasibe ... iku penting banget kanggo decipher saka lawas, kaya sing (mung kanggo jurusan. sub ora ... aja teka mudhun kanggo 555) ...... lan Jeksa Agung bisa ngetokake bab kang aku mlebu, kang aku ora ngerti akeh babagan iki ... , ...


Mareep Nnag      comparison liyane amarga Aku dienggo kanggo maca buku lan nyoba iku dhewe, waca dhewe minangka pakewuh, aku njupuk iku mudhun ... Amarga aku ndeleng kakehan nalika aku nonton iku, bakal nyoba gang karo. aku duwe (sampeyan bisa nggawe metu sadurunge ... apik tenan, banjur iku uga ora kula) ...


Mareep Nnag      lan aku isih wonder ... OK, Mikrobiologi lan Devi ... apik utawa ala luck, tho (ing buku ngandika yen, banjur iku bakal tenan tegese Bypass ngelawan lan balesan. Ora cukup liwat) ... lan kene iku, 7 Bypass Lady luck maneh ... Iku anduwèni dhampak gedhé portrayal Road kunjara sampeyan? ... 3 saka guru aku ana resiko, nanging emosi ... aka perturbed kanggo jinx dhewe utawa ora (kakehan durung mikir apa iku mung nggawe pangertèn, iku pancene ora) .. Putta. iku banget beboyo lan bisa stream 6 7 ing omah karo kula lan mine (Aku ora pengin nuduhake mati aku ngerti aku ... aku maca buku ing tangan) ......


Mareep Nnag      ... sing ora takon kanggo digawa menyang (ora mboten '... aku wis menyang dhokter sadurunge loro liyane, banjur aku nambah banget sing perlu kapiji sabanjuré ... wedi banget). , ...


Atthanij Pokkasap    Yen lintang  Kumlacns ..
12 house Saturnus njupuk kula pakunjaran ... mung lintang tetanèn Lacns punika Rabu (4) Dodge Lanna Scorpio kanggo menehi dicokot sethitik sehat kanggo kula.
Imam iya ing bab sabanjuré ... 58 cahyo nembus inang kanggo masangake wong munggah. Aku padha ana perang kanggo lawas serem, lawless Go muspra. Iki ora apik


Atthanij Pokkasap     diamati minangka tandha auspicious bakal pakulinan uga. Mungguh ing? ...

1. ascendant ing pakulinan kang Science Tech njalari senengane iku prasaja. Public Service Aku uga kaya free

2. Sun alesan Mano ngandika .. jantung tentrem. Aku urip piyambak ing omah, nanging sepi .... Florida kang musuh kanggo ascendant. Aku seneng gadhah pribadine liyane.

3. Gould Lanskap Paloma emosi dhasar Padha menyang Sun Nanging iku agawe griya ijo Musuh kanggo ascendant Banjur lintang ascendant selokan loropaken match ana lan ana, iku siji asli ... iku wuri dhewe 2: 1.

4. Hangman- auspicious ana Kene. Tantangan iki kanggo njupuk kanggo kunjara kanggo nolak kanggo ana njupuk padha, banjur ascendant. Nanging amarga ana sandi kelangan kanca. Friday, aku kudu kelangan eling. Ngebotake Pakunjaran ora mokal.

5. ana padha auspicious katresnan pinter ... lintang ascendant ascendant minangka mung ilmu, nanging luwih apik tinimbang umum over.

6. ana ing Wonderland Tim Meadows ... intellectual kasugihan. Aku emg kaya kawruh entuk liwat.

7. Pembunuh  lan ana auspicious Love - financial padha purposefully dipasaraké uga.

8. ana ing Palo malang ... kanggo perang ana. Dadi pakulinan ingrained ing alamat. Prasetya uga-kang conventionally .. Sijine adoh ing pakunjaran, nanging iku ora padha umum pedoman.

9. cahyo ing Wonderland co-lintang Tim Meadows ... intellectual ana. Kawicaksanan adoh lan sudhut, loro positif lan negatif sing. Aku sabab .. Apa ora duwe bojo ฮ eaaaaa.

10. Wigati sing tambahan financial Tuesdays, Jum'at apik kanca-kanca, asring ngelawan saka jinis ngelawan dadi bab sing apik.

11. Agawe Genetic penambahan saka tetanèn ascendant Mercury punika kreatif lan aneh Prank ing wong, ora kurang. Maksudku Relatif Motong .. Apa ora duwe sederek karo sampeyan .. Amarga ekstra temperament nggawe pleasantly ngagetne akeh wong ing wektu sosial ... sampeyan.


Atthanij Pokkasap     Bali menyang nomer , tanggal lair ... lair ana Dec 10 2515.
Sunday = siji apik alesan kanggo nganjuraken ambisi.

10 = agawe ana Spiral galaksi watara (tengah lintang menyang pojok jagad, lintang-lintang) iku ditindakake karo Saturnus ... ora tumindak ... beban gerah kanggo liyane.

Desember. = Zodiak tandha saka samubarang 12 lintang ingkang paling padhang bakal sandi mata lan landhep lyrics Foster menehi hasil, nanging saiki tumindak cranky dening Nature ... cahyo cahya ing tengah freak saka Bushido. iku ora salah, nanging agama ora agama, iku mbantu liyane.

2515 = 13 lintang, lintang-lintang ing konflik karo swasana ati umum. (Loro-lorone miwiti sijine wong katon bukti apik kok) Aku Kerep ngelu, migraines mangan metu 13 = 4 metu saka paket, Mercury kang cilik kaya jarak cedhak wong diwasa (aku padha supaya kurang. ) .. aku Paling prédhiksi emosi ... aku njupuk maneh kanggo kesehatan, struktural unsur, lintang-lintang lan planet saka unsur Zodiak dipasang maneh.


Atthanij Pokkasap     Sunset house Scorpio banyu utawa Boris donya ... Beware leukemia serangan jantung ... aku pengin laku ambegan iki. Yen rajin nglumpukake ing awak liwat unsur kualitas sing nemtokake nasib.


Mareep Nnag      Thanks ... aku njupuk iki sadurunge aku ora keganggu akeh banget dawa banget, ... immoderate apa persis kaya ... Oh, kok persis iku ...Friday, October 3, 2014

๒๔.๑๖.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.24.16.佛 - 出埃及記 - 牧師 - 科學 - 小說 - 拳擊 - 歷史 -占星術 - 迷信 - 宗教 - 語言 - 數學 - 精神 - 宇宙 - 冥想 - 瑜伽 -  音樂 - 藝術 - 農業 - 草藥 - 食品 = 好 生活 健康
*** Atthanij Pokkasap分享您的照片。 8月28日在上午01時58分

然後它慢慢地..
的..不是很容易閱讀..
苦苦思索......只有一次,但。
請...不要打擾詢問求饒。
精英提供風扇接口... __/ I \__
           
.......

Mareep Nnag

苦苦思索......只有一次,但。
請...不要打擾詢問求饒。
精英提供風扇接口... __/ I \__

.......Atthanij Pokkasap     讀取原來的基礎上。我分享了這一點來吧......他們一個在這裡找到答案的問題之一。


Atthanij Pokkasap     讀...很簡單。這占卜...我去出差錯,因為愛與關懷的母親地球的是月亮(2)如死亡......但即使再有就是對了堅實的基礎......


Atthanij Pokkasap     哪裡做我必須做的......
在人類歷史上..兒子很喜歡和擔心的母親。沒有人會相信的吧..,如果不成功,儘管大煙霧卡倫的存在很快...


Mareep Nnag      一切...的好教授,教授告訴我...但我不會問這樣的事情(我在猶豫是因為我跟雙子座可能)... ,...,推動了頁面計算的詳細信息查看下來一點點......因為我只是把它放在我自己的,但我懶得把鏈接到機器(我使用的號碼。 )...所以我花了一通從一個網站,告訴我......他告訴我把它像直覺也好,命運......這是非常重要的,從舊的,類似的東西(只是一個學位破譯。子不......不讓它下降到555)......,它是關於我只好簽字,我真的不知道太多關於這些問題... ,...


Mareep Nnag      另一個比較,因為我打算讀的書,並嘗試為自己,看到自己的規範,所以我把它取下來......因為我看到過很多次,當我看著它,它會嘗試偏袒。我自己(你可以把它之前...真的很不錯,那麼這也不是我)...


Mareep Nnag      ,我仍然不知道......好吧,微生物學和德維...好或壞運氣,反正(在書中,他說,那就真的是相反的旁路和答复。是不是挺過來)......這裡是我的7繞道幸運女神再次...這是毀滅性的寫照路監獄有你嗎?... 3老師,我是一個風險,但它是情感...又名攝於厄運自己還是沒有(很多時候你認為這樣做只是讓某種意義上說,它真的不是).. 。Putta是太危險了,可能在家裡與我和我的物流6〜7(我不想炫耀,我知道我自己......我讀的書在我手上)......


Mareep Nnag      ......它不要求被帶入(沒什麼......我一直對醫生的另外兩個之前的話,我加太多了需要下一個出家......很害怕)。 ,...


Atthanij Pokkasap      如果一顆恆星 Kumlacns..
第12宮土星帶我去監獄裡......只是星辰農業Lacns是星期三(4)道奇闌天蠍給一點點健康的我。
神父做了,接下來的事情...... 58射線穿透主機配對起來。我愛的公平是一個拼到老險惡,不法去徒勞的。這是不好的


Atthanij Pokkasap      觀察到一個吉祥的徵兆會的習慣為好。分別?...

1. 在方興未艾的科學技術Ramblin的習慣喜歡簡單。公共服務我也喜歡自由

2. 太陽是馬諾說..心臟和平的原因。我在一個房子一個人住,但很安靜....佛羅里達州的反對方興未艾。我喜歡有第二個性。

3. 古爾德景觀帕洛瑪基本情緒類似太陽但它是致命的溫室反對方興未艾然後星方興未艾溝友誼賽週日和週一,這是原來的...它自相矛盾2:1吧。

4. Hangman-吉祥日在這裡。面臨的挑戰是要坐牢拒絕週六採取了同樣的話,方興未艾。但由於週二是我爽的朋友。週五,所以我失去了知覺。稱重監獄是不可能的。

5.日是吉祥的愛才子......明星方興未艾方興未艾,因為只有科學的,但它比公眾對更好的。

6.日仙境Tim草甸......知識財富。我真的很喜歡賺了知識。

7. 殺手是吉祥日愛 - 金融是故意銷售良好。

8.日在Palo景觀......在戰鬥星期二。成為根深蒂固的地址的習慣。致力於福祉傳統..放好在監獄裡,卻是不一樣的一般準則。

9. 條仙境合演Tim草甸...智力週四。智慧甚廣,無論是正面和負面的。我認為原因是...沒有一個妻子ฮeaaaaa。

10. 請注意,額外的財政週二,週五要好的朋友,經常對異性的對面是一個很好的事情。

11. 農業方興未艾水星致命的遺傳改良是一種創造性的和奇異的惡作劇的人,而不是更少。我的意思是相對切..沒得親戚與你..因為額外的氣質創造令人驚喜很多人都在一個時期社會的...你。


Atthanij Pokkasap      回到號碼,出生...出生週日10月2515日。
星期日=一個很好的理由倡導雄心勃勃。

10=致命的星期天周圍的螺旋星系(恆星中心到宇宙邊緣的恆星)正在與土星......不採取行動......遭受別人的負擔。

十二月=星座比任何12閃亮的明星會是我的眼睛和尖銳的歌詞福斯特的交易,但現在採取行動胡思亂想了自然...光線在武士道的一個怪胎的中間。這是沒有錯的,但宗教是不是宗教,它幫助更多。

2515=13星星,星星是與一般的情緒衝突。 (兩個開始把他好看的證據為什麼)我經常頭痛,偏頭痛吃出來13=4出包,水星細小的像接近成年人(我覺得他們並非如此。 )..我大多數預測的情感......我把它恢復了健康,生肖元素的結構元素,恆星和行星再次安裝。


Atthanij Pokkasap      夕陽房子天蠍座是水或鮑里斯世界......當心急性心臟發作......但我想練這口氣。如果努力在體內蓄積在決定命運的質量要素。


Mareep Nnag      謝謝...我把這個之前,所以我不會打擾太多了很長時間,無節制...做完全一樣吧...呵呵,到底為什麼它是一個...Wednesday, October 1, 2014

๒๔.๑๕.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.24.15.Buddha - გამოსვლა - მღვდლები - მეცნიერება - ფანტასტიკა - კრივი - ისტორია -ასტროლოგია - Superstition - რელიგია - ენის - მათემატიკის - გონებრივი - Universe -მედიტაცია - Yoga - მუსიკა - ხელოვნება - სოფლის მეურნეობის - მწვანილი - საკვები = კარგი ცხოვრება ჯანმრთელობა

*** Atthanij Pokkasap გაიზიარა თქვენი ფოტო. 28 აგვისტოს 1:58 am

ის ნელა ..
.. ეს არ არის ადვილი წასაკითხი ..
ფიქრი რთული ... მხოლოდ ერთხელ, თუმცა.
გთხოვთ ... არ გადაიტვირთოთ ითხოვენ წყალობა.
ელიტური სთავაზობს თაყვანისმცემლებს ინტერფეისი ... __ / I \ __
           
.......

Mareep Nnag 

ფიქრი რთული ... მხოლოდ ერთხელ, თუმცა.
გთხოვთ ... არ გადაიტვირთოთ ითხოვენ წყალობა.
ელიტური სთავაზობს თაყვანისმცემლებს ინტერფეისი ... __ / I \ __

.......Atthanij Pokkasap      წაკითხვის ორიგინალური საფუძველზე. მე გაიზიარა out კარგით ... მათ კითხვებს უპასუხა ერთი აქ.


Atthanij Pokkasap      წაიკითხა ... მარტივია. ეს მკითხაობა ... i წავიდა awry სიყვარულის გამო და მზრუნველი დედა პლანეტა მთვარე (2) გარდაცვალების შემთხვევაში ... მაგრამ მაშინაც კი, მაშინ არ არის მყარი საფუძველი ...


Atthanij Pokkasap      სად მაქვს, რომ გავაკეთოთ ...
კაცობრიობის ისტორიაში .. Son უყვარდა და დედა. ვერავინ მჯერა ეს .., თუ წარუმატებელი, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი Smoke Callan მალე ...


Mareep Nnag      ყველაფერი ... კარგი პროფესორი პროფესორი მეუბნებოდა ... მაგრამ მე არ აპირებს გთხოვოთ რაღაც მსგავსი (I დააყოვნებთ იმიტომ, რომ მე გაიგო ტყუპები ალბათ) ... , ... და დააყენებს დეტალებზე გაანგარიშება გვერდი ნახეთ ქვემოთ ცოტა ... იმიტომ, რომ მე მხოლოდ დააყენა ეს ჩემი საკუთარი, მაგრამ მე ძალიან ზარმაცი დააყენოს დაბლა მანქანა (მე გამოყენებით, რომ ნომერი. ) ... ასე რომ მე პასი ნახვა, რომ მითხრა ... მან მითხრა, რომ დააყენოს ის მოსწონს gut, ბედი ... ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვიჯერებდი ძველი, რაღაც რომ (მხოლოდ ხარისხი. sub არა ... არ მინდა რომ მოდის ქვემოთ 555) ...... და ეს არის საკითხი, რომელიც მე უნდა მოაწეროს ის, რაც მე ნამდვილად არ ვიცი, თუ ეს ... , ...


Mareep Nnag      ერთ შედარებით, რადგან მე ვაპირებ, რომ წიგნს და ცდილობენ თავს, ვხედავ საკუთარ თავს როგორც ნორმა, მე მას ქვემოთ ... იმიტომ, რომ მე ვხედავ, ძალიან ბევრი დრო, როდესაც მე ვუყურებ, ის შეეცდება უდგას. მე საკუთარი (შეგიძლიათ ეს ადრე ... ძალიან კარგი, მაშინ ისიც არა მე) ...


Mareep Nnag     და მაინც, საინტერესოა, ... OK, მიკრობიოლოგიისა და დევი ... კარგი ან ცუდი იღბალი, მაინც (წიგნში ამბობს, რომ, მაშინ ნამდვილად ნიშნავს საპირისპირო შემოვლითი და პასუხი. არ იყო საკმაოდ მეტი) ... და აი, ჩემი 7 შემოვლითი Lady luck ერთხელ ... ეს იყო დამანგრეველი პორტრეტი Road ციხეში გაქვთ? ... 3 პედაგოგებს, რომ მე ვიყავი რისკი, მაგრამ ეს იყო ემოციური ... aka perturbed to jinx თავს თუ არა (ბევრჯერ ფიქრობთ ამის გაკეთება მხოლოდ აზრი, ეს ნამდვილად არ არის) .. . Putta ეს ძალიან სარისკო იყო და ვერ ნაკადი 6 7 სახლში ჩემთან და mine (მე არ მინდა, რომ ნახოთ off, რომ მე ვიცი, თავს ... მე წიგნს ჩემს ხელში) ......


Mareep Nnag      ... რომ იგი არ ითხოვს შემოტანილი (არ Nothin '... მე რომ ექიმს მეორე ორი, მერე დავამატო, რომ ძალიან საჭირო, რომ ხელდასხმა შემდეგი ... ძალიან ეშინია). , ...


Atthanij Pokkasap     თუ ვარსკვლავი  Kumlacns ..
მე -12 სახლში სატურნი აღების ჩემთვის ციხეში ... უბრალოდ ვარსკვლავები სოფლის მეურნეობის Lacns არის ოთხშაბათს (4) Dodge Lanna მორიელი მისცეს ცოტა ჯანსაღი ჩემთვის.
მღვდელმა, შემდეგი რამ ... 58 სხივების შეღწევის მასპინძელი წყვილი მათ. მე მიყვარს სამართლიანი იყო ბრძოლა ძველი ბოროტი, უკანონო go უშედეგოდ. ეს არ არის კარგი


Atthanij Pokkasap      დაფიქსირდა, როგორც ხელსაყრელი ნიშანი იქნება ჩვევა ისევე. შესაბამისად? ...

1. ascendant ჩვევა მეცნიერების Tech Ramblin მოსწონს ეს მარტივია. საჯარო სამსახურის მე ასევე მინდა უფასო

2. The Sun არის მიზეზი Mano განაცხადა .. გულის მშვიდობიანი. მე მარტო ცხოვრობდა სახლში, მაგრამ ეს წყნარი .... Florida ოპოზიციას ascendant. მომწონს მქონე მეორე პიროვნება.

3. Gould Landscape Paloma ძირითადი ემოციები მსგავსი Sun მაგრამ ეს სასიკვდილო სათბურის ოპოზიციას ascendant და შემდეგ ვარსკვლავები ascendant ditch ამხანაგური მატჩი კვირას და ორშაბათს, ეს იყო ორიგინალური ერთი ... ეს ეწინააღმდეგება თავად 2: 1 მას.

4. Hangman- ხელსაყრელი სამშაბათი აქ. გამოწვევა უნდა მიიღოს ციხეში უარის თქმის შაბათი აიღო იგივე, მაშინ ascendant. არამედ იმიტომ, რომ სამშაბათს ჩემი მაგარი მეგობარი. პარასკევი, ასე რომ უნდა დაუკარგავს. მასით ციხეში არ არის შეუძლებელი.

5. ოთხშაბათი იყო ხელსაყრელი სიყვარული ვიტ ... star ascendant ascendant რადგან მხოლოდ მეცნიერების, მაგრამ ეს უკეთესია, ვიდრე საჯარო დასრულდა.

6. ხუთშაბათი საოცრებათა Tim Meadows ... ინტელექტუალური სიმდიდრის. მე ნამდვილად მომწონს ცოდნა მიღებული მეტი.

7. Killer  ხელსაყრელი პარასკევი Love - ფინანსური მიზანმიმართულად ბაზარზე კარგად.

8. კვირა Palo ლანდშაფტის ... ბრძოლა გამართა. გახდეს ჩვევა ღრმა მისამართზე. ერთგულება კეთილდღეობის პირობითად .. მოიშორეთ ციხეში, მაგრამ ეს არ არის იგივე, რაც საერთო პრინციპებს.

9. სხივები in Wonderland co-star Tim Meadows ... ინტელექტუალური ხუთშაბათი. სიბრძნე შორს და ფართო, როგორც დადებითი და უარყოფითი იყო. მე ვფიქრობ, რომ მიზეზი არის .. არ აქვს ცოლი ฮ eaaaaa.

10. აღსანიშნავია, რომ დამატებითი ფინანსური სამშაბათს, პარასკევს კარგი მეგობრები, ხშირად საპირისპირო საპირისპირო სქესის იყოს კარგია.

11. Deadly გენეტიკური გაფართოება, სოფლის მეურნეობის ascendant Mercury არის შემოქმედებითი და უცნაური pranks წლის ადამიანი, არანაკლებ. ვგულისხმობ ნათესავი cut .. არ გაქვთ ნათესავები თქვენთან ერთად .. იმის გამო, რომ ზედმეტი ტემპერამენტი ქმნის სასიამოვნოდ გასაკვირი ბევრი ადამიანი პერიოდში სოციალური ... თქვენ.


Atthanij Pokkasap     უკან  ნომერი, დაბადების თარიღი ... დაიბადა კვირა Dec 10 2515.
კვირა = ერთი მიზეზი, რის გამოც, საადვოკატო ამბიციური.

10 = სასიკვდილო კვირა ღვივდება გარშემო Galaxy (ვარსკვლავი ცენტრი ზღვარზე სამყარო, ვარსკვლავები) მიმდინარეობს Saturn ... არ იმოქმედებს ... ტვირთი დაავადებული სხვები.

დეკემბერი. = ზოდიაქო ნიშანი, ვიდრე რომელიმე 12 brightest ვარსკვლავები იქნება ჩემი თვალები და მკვეთრი ლექსები Foster გარიგება, მაგრამ ახლა მოქმედი cranky ბუნებით ... სინათლის სხივები შუა ახირება Bushido. ეს არ არის არასწორი, მაგრამ რელიგია არ არის რელიგია, იგი დაეხმარა სხვა.

2515 = 13 ვარსკვლავი, ვარსკვლავი კონფლიქტის ზოგადი განწყობა. (ორივე დაიწყოს დააყენოს მას ლამაზად მტკიცებულებები, რატომაც) I ხშირი თავის ტკივილი, migraines ჭამა 13 = 4 პაკეტი, Mercury პატარა, როგორიცაა სიახლოვე, მოზარდები (ვფიქრობ, რომ ისინი ნაკლებად. ) .. მე ყველაზე პროგნოზირება ემოცია ... მე მას უკან, ჯანმრთელობის, სტრუქტურული ელემენტები, ვარსკვლავები და პლანეტები ზოდიაქოს ნიშანი ელემენტები დამონტაჟებული კიდევ ერთხელ.


Atthanij Pokkasap      მზის სახლი მორიელი წყლის და ბორის სამყაროს ... ფრთხილად, გულის მწვავე შეტევა ... მაგრამ მინდა პრაქტიკაში ეს სუნთქვა. თუ გულმოდგინედ დაგროვება ორგანიზმში ხარისხის კონტროლს ელემენტები, რომელიც განსაზღვრავს ბედი.


Mareep Nnag      მადლობა ... მე ეს ადრე ასე არ გადაიტვირთოთ ძალიან ბევრი მათგანი ძალიან დიდი ხანია, ... უზომოდ გაკეთება ზუსტად ისევე, როგორც ეს ... Oh, თუ რატომ არის ეს ...